Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Gåva

Definition

En överlåtelse som kännetecknas av förmögenhetsöverföring, gåvoavsikt och frivillighet.

Lagrum

8 kap. 2 § IL

Kommentar

Gåvor är benefika till sin natur och är därför skattefria.

Gåvor från arbetsgivaren är normalt skattepliktiga då de anses utgöra ersättning för utfört arbete. Jul-, jubileums- och minnesgåva från arbetsgivaren är dock särskilt undantagna från skatteplikt.

I vissa fall kan gåvor från arbetsgivaren vara undantagna från skatteplikt. Det handlar om gåvor som grundar sig på något annat än anställningen, t.ex. släktskap eller vänskapsförhållanden. Så kan vara fallet vid gåva av aktier till en anställd i syfte att företaget ska kunna leva vidare efter ägarens död.

I flera fall har gåvor av samtliga aktier i familjeföretag i samband med generationsskiften ansetts skattefria.

Skattefri gåva har också i vissa fall ansetts föreligga då en anställd fått förvärva aktier på förmånliga villkor. Huruvida ett förvärv på förmånliga villkor ska ses som en skattepliktig förmån eller en gåva avgörs utifrån en samlad bedömning i det enskilda fallet.

Rättspraxis

RÅ 1989 ref. 21

Penninggåva från far till son när sonen var anställd i faderns företag ansågs inte ha sin grund i anställningen.

RÅ 1993 ref. 56

Företagsledares köp av aktier till underpris ansågs skattepliktigt.

RÅ 1997 ref. 1

Gåva från den f.d. majoritetsägaren i en koncern till ledande befattningshavare var skattepliktig då den ansågs ha sin grund i tjänsten.

RÅ 1998 not. 91

Gåva av aktier från en ägare, som inte hade några egna barn, till företagsledaren i syfte att företaget skulle leva vidare beskattades inte då den ansågs ha sin grund i den personliga relationen.

RÅ 2001 ref. 10

Gåva av samtliga aktier till de anställda i bolaget ansågs ha karaktären av testamentariskt förordnande och beskattades därför inte.

HFD 2011 ref. 19

Förvärv av aktier till underpris beskattades inte då övervärdet var så stort att det rimligen inte kunde vara ersättning för arbete.

HFD 2012 ref. 74

Förvärv av aktier till underpris ansågs som ersättning för framtida arbetsinsatser då syftet var att binda vd:n till bolaget.

HFD 2017 ref. 38 I

Gåva av aktier till en anställd ansågs som ersättning för arbete då omständigheterna i målet talade för att syftet var att försäkra sig om den anställdes fortsatta arbete i före- taget.

HFD 2017 ref. 38 II

Gåva av aktier till en anställd, tillika barndomsvän, ansågs skattefri då marknadsmässig lön utgått och gåvans värde var mycket stort (80 miljoner kr).

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%