Innehåll

Definition

När en aktieägare skänker bort sin rätt till utdelning på aktier.

Lagrum

42 kap. 12 § IL

Kommentar

Av lagtexten framgår att utdelning ska beskattas hos den som har rätt till utdelningen när den disponeras. Det innebär att om ägaren ger bort rätten till utdelning innan bolagsstämman fattat beslut om utdelning så ska mottagaren beskattas för utdelningen. Det gäller utdelning på såväl börsnoterade aktier som aktier i fåmansföretag.

På aktier i fåmansföretag har i praxis krävts att gåvan ska ske genom avskiljande av utdelningskupong.

Gåva av utdelningsrätt på kvalificerade andelar påverkar inte beräkningen av årets gränsbelopp för aktieägaren. Det innebär att om utdelningsrätten ges bort till en fysisk person, t.ex. ägarens barn, så ska denne beskattas för utdelning på kvalificerade andelar. Om mottagaren inte har något gränsbelopp beskattas han/hon för hela utdelningen i inkomstslaget tjänst.

Rättspraxis

RÅ 2006 ref. 45

Gåva av utdelningsrätt på börsnoterade aktier innebar att aktieägaren inte skulle beskattas för utdelningen.

RÅ 2009 ref. 68

Gåva av utdelningsrätt på aktier i fåmansföretag genom avskiljande av utdelningskupong till landstinget innebar att aktieägaren inte skulle beskattas för utdelningen.

HFD 2011 ref. 24

Gåva av utdelningsrätt på kvalificerade aktier i fåmansföretag till barnen genom avskiljande av utdelningskupong innebar att barnen, och inte aktieägaren, skulle beskattas för utdelningen.

HFD 2012 not. 32

Gåva av utdelningsrätt på andelar i ett bolag till ett annat bolag som ägdes av samma person (oäkta koncern) medför att utdelningen blir skattepliktig för mottagande bolag.