Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Generell räntebegränsning

Definition

Begränsar möjligheten att kostnadsföra räntor skattemässigt utifrån nivå på vinsten.

Lagrum

24 kap. 21-29 §§ IL

Kommentar

Genom nya skatteregler, som gäller för beskattningsår som börjar efter 31 december 2018, begränsas avdragsrätten för vissa räntor. Syftet med reglerna är att få en mer likartad beskattning av eget kapital jämfört med lånat kapital. Reglerna omfattar juridiska personer och även svenska handelsbolag där det finns en eller flera juridiska personer som ägare.

Det är endast företag som har ett negativt räntenetto som omfattas av reglerna. Räntenettot är skillnaden mellan skattepliktiga ränteinkomster och avdragsgilla ränteutgifter.

Ett negativt räntenetto som understiger fem miljoner kronor är alltid avdragsgillt. Om företaget ingår i en intressegemenskap får de sammanlagda avdragen för negativa räntenetton inte överstiga fem miljoner kronor. För att få avdrag krävs att alla företagen i intressegemenskapen har samma tidpunkt för att lämna inkomstdeklaration och att avdragen redovisas öppet i deklarationen. Vid tillämpningen av dessa regler anses intressegemenskap vara när ett företag genom ägarandel eller på annat sätt har ett väsentligt inflytande i det andra företaget. Intressegemenskap är även när företagen står under i huvudsak gemensam ledning.

Ett företag som har ett negativt räntenetto får bara dra av högst 30 procent av ett avdragsunderlag. Ett negativt räntenetto som inte får dras av sparas, kvarstående negativt räntenetto, och kan dras av mot avdragsunderlaget de kommande sex åren efter det år som det kvarstående negativa räntenettot uppkom.

Avdragsunderlaget beräknas enligt följande:

Resultatet av näringsverksamheten före avdragsbegränsning för negativt räntenetto och avdrag för kvarstående negativt räntenetto.

Ökat med följande poster:

  • + ränteutgifter som inte begränsas av andra regler än den generella avdragsbegränsningen.

  • + årliga värdeminskningsavdrag som görs enligt räkenskapsenlig avskrivning eller restvärdeavskrivning.

  • + årliga värdeminskningsavdrag på byggnad eller nyttjanderättshavares förbättringar

  • + årliga värdeminskningsavdrag på markanläggning

  • + avdrag för avsättning till periodiseringsfond

Minskat med följande poster:

  • - ränteinkomster

  • - överskott på andelar i handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer

  • - återfört avdrag för avsättning till periodiseringsfond

För att ett företag som har underskott inte ska tvingas återlägga negativa räntenetton flera år på grund av underskottet, finns en särskild regel som gör att företag med underskott ska justera avdragsunderlaget. Avdragsunderlaget ska öka med avdraget för tidigare års underskott, dock begränsat till beskattningsårets underskott före avdrag för negativt räntenetto och kvarstående räntenetto. Regeln innebär att ett företag som har underskott från föregående år och fortfarande går med underskott ökar underlaget med samma belopp som föregående års underskott. Om företaget går med överskott under beskattningsåret ska underlaget öka med det underskott som kvarstår efter att överskottet räknats av. Om företaget gör så stort överskott under beskattningsåret att hela det tidigare årets underskott försvinner sker ingen justering av underlaget.

Tänk på

Genom att ge koncernbidrag går det att flytta avdragsunderlag som behövs i ett annat företag. Ett företag som har ett positivt räntenetto kan kvitta det mot ett företag som har ett negativt räntenetto. För att kunna kvitta ett positivt räntenetto krävs att företagen kan ge koncernbidrag till varandra utan avdragsbegränsningar.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%