Innehåll

Definition

Ett företag som äger aktier i andra företag.

Kommentar

Om ett holdingbolag tillhandahåller tjänster till de ägda bolagen måste holdingbolaget få en marknadsmässig ersättning.

Tänk på

Om holdingbolaget säljer aktier ska försäljningskostnaderna beaktas när man beräknar kapitalvinst eller kapitalförlust.