Innehåll

Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Huvudsak gemensam ledning

Definition

När en fysisk eller juridisk person har bestämmande inflytande över två eller flera juridiska personer utan att de ingår i en koncern.

Lagrum

25 kap. 7 §, 25 a kap. 2 § och 49 a kap. 7 § IL

Kommentar

När en fysisk eller juridisk person står under i huvud sak gemensam ledning kallas det även för att de juridiska personerna ingår i en oäkta koncern. Någon riktig koncern enligt de lagreglerade koncerndefinitionerna uppkommer inte. Enligt de skatterättsliga reglerna är de juridiska personerna i en oäkta koncern i intressegemenskap med varandra. Se vidare under avsnittet intressegemenskap.