Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Huvudsaklighetsprincipen

Definition

Överlåtelse av fastigheter till pris under marknadsvärde och taxeringsvärde anses till sin helhet vara gåva.

Lagrum

44 kap. IL

Kommentar

För fastigheter gäller huvudsaklighetsprincipen och inte delningsprincipen. Tidigare innebar huvudsaklighetsprincipen en möjlighet att överlåta en fastighet till ett företag som närstående ägde minst 40 procent av aktierna i. Vid överlåtelsen kunde man ta betalt så länge betalningen understeg taxeringsvärdet. Betalningen var en skattefri intäkt för givaren och företaget tog över det skattemässiga värdet. Denna typ av överlåtelse kallades ”kattrumpa” på grund av att den första transaktionen som gjordes på det sättet låg i kvarteret Kattrumpan på Södermalm i Stockholm.

Genom stopplagstiftning ändrades beskattningen av Kattrumpan från och med 28 oktober 2016. Numera gäller att om en fastighet överlåts till ett företag till ett pris som överstiger skattemässigt värde ska överlåtelsen beskattas som en avyttring. Det innebär att huvudsaklighetsprincipen inte längre gäller för överlåtelser till företag.

Tänk på

Taxeringsvärdet fastställs och gäller från den 1 januari det aktuella beskattningsåret. Det är viktigt att veta det exakta taxeringsvärdet och vara säker på att det inte kommer att ändras innan vederlaget för gåvan fastställs.

Efter gåva av en hel näringsverksamhet bestående av fastigheter upphör näringsverksamheten. Alla skattemässiga värden flyttas till gåvomottagaren och givaren redovisar näringsverksamheten fram till gåvans fullbordande.

Bokföring

Fastigheter tillhör det frikopplade området och beskattningsregler styr periodisering av utgifter och även avyttringstidpunkten.

Rättspraxis

RÅ 1981 1:29

En transaktion ansågs vara gåva på grund av att köpeskillingen understeg taxeringsvärdet, detta trots att parterna själva rubricerat avtalet som ett köp.

Se även

gåva

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%