Innehåll

Definition

Betalning för att under en viss tidsperiod få nyttja en tillgång av något slag.

Lagrum

15 kap. 1 § och 16 kap. 1 § IL

Kommentar

Att upplåta en del av en byggnad leder till att nyttjanderättshavaren betalar hyra till ägaren av byggnaden. Hyran är avdragsgill för nyttjanderättshavaren och skattepliktig för ägaren.

Hyran för en fastighet är en viktig komponent när Skatteverket fattar beslut om vilket taxeringsvärde fastigheten ska ha.

När det gäller hyra av byggnader är det viktigt att ta ställning till olika effekter för mervärdesskatt, se Rätt Moms bland annat uppslagsordet Frivillig skattskyldighet vid lokaluthyrning.

Bokföring

Utgifter för hyra tillhör det kopplade området, vilket innebär att det är god redovisningssed som styr hur utgiften ska periodiseras.

Inkomster avseende hyra tillhör det kopplade området, vilket innebär att det är god redovisningssed som styr hur inkomsten ska periodiseras.