Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Hyresersättning

Definition

Ersättning för att den anställde upplåter utrymme i den egna bostaden till arbetsgivaren.

Kommentar

Om arbetsgivaren betalar ut hyresersättning till en anställd ska ersättningen beskattas, antingen som inkomst av kapital eller som inkomst av tjänst.

För att beskattning ska ske som inkomst av kapital krävs att

  1. det finns ett avtal mellan innehavaren av bostaden och den anställde,

  2. arbetsgivaren har behov av utrymmet, och

  3. att hyran är marknadsmässig.

Hyresavtal

Det finns inget krav på att hyresavtalet ska vara skriftligt. Ett skriftligt avtal styrker dock att det verkligen föreligger ett hyresförhållande. Vid muntliga avtal kan månatliga hyresbetalningar vara ett bevis på att ett hyresförhållande föreligger.

Det är viktigt att hyresavtalet ingås med rätt person. Är det den anställdes make som äger fastigheten ska hyresavtalet skrivas med denne.

Arbetsgivarens behov av utrymmet

Arbetsgivaren ska ha ett behov av det hyrda utrymmet. Det krävs dock ingen separat ingång till utrymmet. Har arbetsgivaren inte behov av utrymmet beskattas hela ersättningen som inkomst av tjänst oavsett ersättningens storlek.

Marknadsmässig ersättning

För att beskattning ska ske som inkomst av kapital krävs att ersättningen är marknadsmässig. Bedömningen av om ersättningen är marknadsmässig görs i det enskilda fallet. Hänsyn tas då till det geografiska läget, lokalens standard, utrymmets storlek, hur utrymmet är utrustat, om det hyrs möblerat eller inte samt om det är varm- eller kallhyra.

Om ersättningen överstiger vad som är marknadsmässigt beskattas överskjutande del som inkomst av tjänst. Om hyresersättningen betalas till den anställdes make så ska eventuell överhyra beskattas hos den anställde.

Tänk på

Vid uthyrning av bostaden till arbetsgivaren får den anställde inte göra avdrag med schablonbeloppet 40 000 kr + 20 procent av hyresintäkten. Avdrag medges i stället med skäligt belopp för merkostnaderna. Normalt medges avdrag med 1 000-3 000 kr i dessa fall.

Rättspraxis

RÅ 1984 1:76

Ersättningen ansågs utgöra hyra då arbetsgivaren var i behov av utrymmet, detta trots att förrådet inte var avskilt och saknade egen ingång.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%