Innehåll

Definition

En verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte.

Lagrum

12 kap. 37 § IL

Kommentar

Inkomst av hobby beskattas som inkomst av tjänst. En verksamhet som bedrivs varaktigt och självständigt, men saknar vinstsyfte, räknas som hobby. Avsaknaden av vinstsyfte är det som skiljer hobbyverksamhet från näringsverksamhet.

I en hobbyverksamhet får man göra avdrag för beskattningsårets kostnader, men avdraget får inte överstiga beskattningsårets intäkter. Avdrag kan också medges för kostnader från de fem föregående beskattningsåren om dessa inte har kunnat dras av tidigare. Det betyder att om hobbyverksamheten går med underskott, får varje års underskott sparas i fem år och kan under den tiden kvittas mot överskott under något av dessa år:

Exempel:

År 1: Underskott 10 000 kr

År 2: Underskott 10 000 kr

År 3: Underskott 5 000 kr

År 4: Underskott 7 000 kr

År 5: Överskott 5 000 kr

År 6: Underskott 3 000 kr

År 7: Underskott 4 000 kr

Det överskott som uppstår år 5 kan kvittas mot underskottet år 1. Efter kvittningen kvarstår 5 000 kr av underskottet år 1. År 6 är det återigen underskott och då kan inte underskottet från år 1 sparas längre utan det faller bort. År 7 faller underskottet år 2 bort.

Om verksamheten går med överskott ska man betala egenavgifter alternativt särskild löneskatt. Dessa är, precis som vid inkomst av näringsverksamhet, avdragsgilla, varför ett schablonavdrag ska göras med viss procent (se egenavgifter för procentsatsen) av överskottet.

Deklaration

Hobby deklareras på blankett T2 (Inkomst av tjänst inkomstgivande hobby). Inkomst av hobby som ligger till grund för egenavgifter redovisas i ruta 1.6 på blankett INK1.