Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Inkomst av hobby

Definition

En verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte.

Lagrum

12 kap. 37 § IL

Kommentar

Inkomst av hobby beskattas som inkomst av tjänst. En verksamhet som bedrivs varaktigt och självständigt, men saknar vinstsyfte, räknas som hobby. Avsaknaden av vinstsyfte är det som skiljer hobbyverksamhet från näringsverksamhet.

I en hobbyverksamhet får man göra avdrag för beskattningsårets kostnader, men avdraget får inte överstiga beskattningsårets intäkter. Avdrag kan också medges för kostnader från de fem föregående beskattningsåren om dessa inte har kunnat dras av tidigare. Det betyder att om hobbyverksamheten går med underskott, får varje års underskott sparas i fem år och kan under den tiden kvittas mot överskott under något av dessa år:

Exempel:

År 1: Underskott 10 000 kr

År 2: Underskott 10 000 kr

År 3: Underskott 5 000 kr

År 4: Underskott 7 000 kr

År 5: Överskott 5 000 kr

År 6: Underskott 3 000 kr

År 7: Underskott 4 000 kr

Det överskott som uppstår år 5 kan kvittas mot underskottet år 1. Efter kvittningen kvarstår 5 000 kr av underskottet år 1. År 6 är det återigen underskott och då kan inte underskottet från år 1 sparas längre utan det faller bort. År 7 faller underskottet år 2 bort.

Om verksamheten går med överskott ska man betala egenavgifter alternativt särskild löneskatt. Dessa är, precis som vid inkomst av näringsverksamhet, avdragsgilla, varför ett schablonavdrag ska göras med viss procent (se egenavgifter för procentsatsen) av överskottet.

Deklaration

Hobby deklareras på blankett T2 (Inkomst av tjänst inkomstgivande hobby). Inkomst av hobby som ligger till grund för egenavgifter redovisas i ruta 1.6 på blankett INK1.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%