Innehåll

Definition

En resa i samband med att man tillträder eller frånträder ett uppdrag eller en anställning.

Lagrum

11 kap. 26 a § IL

11 kap. 13 § SFL

Kommentar

Om man erhåller ersättning för en inställelseresa är ersättningen normalt skattepliktig.

Ersättningen är dock skattefri om ingen annan ersättning erhålls för uppdraget. Det krävs också att resan i sin helhet äger rum inom EES eller Schweiz.

Om egen bil används för resan kan skattefri milersättning betalas ut med 25 kr/mil. För resor med förmånsbil är avdraget 9,50 kr/mil om bilen drivs helt med elektricitet och 12 kr/mil om bilen drivs med annat drivmedel.

Tänk på

Vid bedömningen om ersättning för en inställelseresa är skattefri ska all ersättning räknas med, dvs. även ersättning från andra utbetalare.