Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Inventarier

Definition

Maskiner och andra inventarier som innehas för stadigvarande bruk.

Lagrum

18 kap. IL

Kommentar

Begreppet inventarier är inte definierat i lagtexten, men gäller för maskiner och andra inventarier som är avsedda att för stadigvarande bruk. Som inventarier räknas också koncessioner, patent, licenser, varumärken, goodwill, och liknande rättigheter som förvärvats från någon annan, samt anslutningsavgift eller anläggningsbidrag som avser en nyttighet som är knuten till en fastighet och inte till ägaren personligen.

Lagertillgångar är tillgångar som är avsedda för omsättning eller förbrukning.

Det är alltså avsikten med innehavet som avgör om en tillgång ska klassificeras som inventarier eller lagertillgång. Det innebär att samma tillgång kan klassificeras olika hos olika företag. En lastbil är en lagertillgång hos lastbilsförsäljaren, men inventarier hos åkeriet.

Utgifter för inventarier ska dras av genom årliga avskrivningar. Avdraget ska beräknas enligt reglerna om räkenskapsenlig avskrivning eller restvärdesavskrivning.

Tänk på

Reglerna om inventarier tillämpas även på byggnadsinventarier och markinventarier.

Rättspraxis

RÅ 1974 not. 894

Bilar som överfördes från ett bilföretags försäljningsverksamhet till dess uthyrningsverksamhet övergick från att vara lager till att bli inventarier.

RÅ 1995 ref. 96

Datorer med tillhörande utrustning utgjorde korttidsinventarier.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%