Innehåll

Definition

Maskiner och andra inventarier som innehas för stadigvarande bruk.

Lagrum

18 kap. IL

Kommentar

Begreppet inventarier är inte definierat i lagtexten, men gäller för maskiner och andra inventarier som är avsedda att för stadigvarande bruk. Som inventarier räknas också koncessioner, patent, licenser, varumärken, goodwill, och liknande rättigheter som förvärvats från någon annan, samt anslutningsavgift eller anläggningsbidrag som avser en nyttighet som är knuten till en fastighet och inte till ägaren personligen.

Lagertillgångar är tillgångar som är avsedda för omsättning eller förbrukning.

Det är alltså avsikten med innehavet som avgör om en tillgång ska klassificeras som inventarier eller lagertillgång. Det innebär att samma tillgång kan klassificeras olika hos olika företag. En lastbil är en lagertillgång hos lastbilsförsäljaren, men inventarier hos åkeriet.

Det har införts en skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade under kalenderåret 2021. Skattereduktionen uppgår till 3,9 % av anskaffningsvärdet för inventarier anskaffade under 2021. Utgifterna för anskaffningen ska dras av med årliga värdeminskningsavdrag. Skattereduktionen ska göras det första beskattningsår som avslutas den 31 december 2022 eller senare. Skattereduktioner utgör inte näringsbidrag och är inte heller i övrigt skattepliktiga i näringsverksamheten.

Utgifter för inventarier ska dras av genom årliga avskrivningar. Avdraget ska beräknas enligt reglerna om räkenskapsenlig avskrivning eller restvärdesavskrivning.

Tänk på

Reglerna om inventarier tillämpas även på byggnadsinventarier och markinventarier.

Rättspraxis

RÅ 1974 not. 894

Bilar som överfördes från ett bilföretags försäljningsverksamhet till dess uthyrningsverksamhet övergick från att vara lager till att bli inventarier.

RÅ 1995 ref. 96

Datorer med tillhörande utrustning utgjorde korttidsinventarier.