Innehåll

Definition

Legal möjlighet att ändra anskaffningsvärdet i vissa situationer där det annars skulle bli omotiverat högt.

Lagrum

18 kap. 11 §, 19 kap. 12 § IL

Kommentar

Både när det gäller anskaffningsvärdet för inventarier och byggnader finns det regler som anger att anskaffningsvärdet ska justeras i vissa fall. För byggnad finns reglerna i 19 kap. 12 § IL och omfattar bland annat situationer där taxeringsvärdet för mark och byggnad inte står i relation till marknadsvärdena för de respektive tillgångarna. Mer om detta i avsnittet för byggnad.

Även när det gäller inventarier finns möjlighet att justera anskaffningsvärdet om prissättningen har justerats så att det ska uppkomma en obehörig skatteförmån.

Rättspraxis

HFD 2011 ref. 72

Anskaffningsvärdet för byggnaden skulle inte justeras trots att avsikten med förvärvet var att riva byggnaden.