Innehåll

Definition

Skuldebrev som avser kapitalandelslån.

Lagrum

48 kap. 2, 6 b, 26 och 28 §§ IL

Kommentar

Kapitalandelsbevis ställs ut av ett företag som tar upp ett kapitalandelslån. Återbetalningen av ett kapitalandelslån är beroende av utdelningen till aktieägarna, kursutvecklningen på aktierna, resultatet eller företagets finansiella ställning. Kapitalandelsbeviset kan jämföras med en aktie utan rösträtt.

Beskattningen, när innehavaren avyttrar ett kapitalandelsbevis i svenska kronor, följer reglerna för avyttring av delägarrätter.

Kapitalvinst som uppkommer när det utgivande företaget löser in ett kapitalandelsbevis är skattefri för utgivaren medan en kapitalförlust inte är avdragsgill. Kapitalförlust får inte heller dras av på tillgång eller förpliktelse om den underliggande förpliktelsen direkt eller indirekt är ett kapitalandelsbevis som företaget ställt ut.