Innehåll

Definition

Den tid som måste förflyta innan kvalificerade andelar upphör att vara kvalificerade.

Lagrum

57 kap. 4 och 6 §§ IL

Kommentar

En andel är kvalificerad för ägaren fem beskattningsår efter det beskattningsår då ägaren upphörde att vara verksam i betydande omfattning eller då företaget upphörde att vara ett fåmansföretag. Det är den fysiska personens beskattningsår som åsyftas, vilket är detsamma som kalenderår.

Exempel:

En ägare upphör att vara verksam under 2017. Ägarens andelar är då kvalificerade även under åren 2018-2022. Först vid ingången av år 2023 upphör andelarna att vara kvalificerade.

Under karenstiden beräknar man fortfarande gränsbelopp och utdelning upp till gränsbeloppet beskattas med 20 procent. När andelarna upphör att vara kvalificerade blir de vanliga onoterade andelar. Utdelning och kapitalvinst för onoterade andelar beskattas med 25 procent.