Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Klyvning

Definition

En samägd fastighet delas upp i flera och de olika delägarna får var sin fastighet.

Lagrum

45 kap. 5 § IL

Kommentar

Klyvning är en form av marköverföring och om klyvningen innebär att det sker en kontant reglering ska det göras en kapitalvinstberäkning. Det innebär att klyvning är en avyttring, och är det kontanta vederlaget större än 5 000 kronor ska det göras en kapitalvinstberäkning.

Om den samägda fastigheten delas i fastigheter som är värda lika mycket och det därför inte betalas någon kontant ersättning är den avyttring som sker skattefri och fastighetsägaren behöver inte göra någon kapitalvinstberäkning.

Om det sker en kapitalvinstberäkning kommer delar av det omkostnadsbelopp som finns på fastigheten att förbrukas vid kapitalvinstberäkningen. Det omkostnadsbelopp som blir kvar fördelas på den fastighet som man erhåller vid klyvningen. Omkostnadsbeloppet fördelas på mark, byggnad, skog och andra tillgångsslag utifrån hur marknadsvärdena fördelas på de olika tillgångarna.

Den som betalar en kontant ersättning vid klyvning ökar sitt omkostnadsbelopp med den kontanta delen och fördelar den på tillgångsslagen utifrån dessas marknadsvärden.

Enligt ett ställningstagande från Skatteverket (190213, dnr 202 826772-19/111) ska avgiften för Lantmäteriet läggas till omkostnadsbeloppet.

Exempel för fastighetsägare som får en kontant del vid klyvning:

Marknadsvärde på avyttrad fastighet: 100 000 kr

Kontant del: 25 000 kr

Fastighetsägarens totala omkostnadsbelopp: 15 000 kr

Omkostnadsbelopp som förbrukas,

25 000/100 00 multiplicerat med 15 000: 3 750 kr

Beräkning av skattepliktig kontantdel:

Proportion kontant del och marknadsvärde, 25 000-5 000/ 100 000-5 000

Skattepliktig vinst: 17 895 kr

Kvarvarande omkostnadsbelopp: 11 250 kr

Omkostnadsbeloppet på 11 250 kronor fördelas på den förvärvade fastigheten med hjälp av marknadsvärdet på de olika delarna.

Tänk på

De ideella andelarna i den ursprungliga fastigheten försvinner i samband med klyvningen.

Deklaration

Den redovisade vinsten eller förlusten korrigeras skattemässigt i INK2 och INK4 ruta 4.10.

Gjorda skogs- och substansminskningsavdrag återläggs i INK2 ruta 4.11

Gjorda värdeminskningsavdrag återläggs i INK2 ruta 4.12 och INK4 ruta 4.6 a.

Bokföring

Fastigheter tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr när en fastighet ska anses avyttrad.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%