Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Kompensationsinvändningar

Definition

Argument som innebär att ett felaktigt pris kompenseras av prissättning på andra varor eller tjänster eller kompenseras andra beskattningsår.

Lagrum

14 kap. 19 § IL

Kommentar

Till skillnad från alla andra skatteprocesser går det i mål om internprissättning att hänvisa till kompenserande transaktioner som skett andra beskattningsår än det som processen gäller. Det måste dock vara transaktioner mellan samma parter och även transaktioner där man har använt samma typ av prissättning.

I mål om internprissättning måste man göra en helhetsbedömning av prissättningen och även beakta andra beskattningsår.

Rättspraxis

RÅ 1991 ref. 107

Det går inte att bara se till prissättningen i enstaka transaktioner vid tillämpning av korrigeringsregeln.