Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Kompletteringsregeln (pensionskostnader)

Definition

Kompletteringsregeln gör det möjligt att få ett större skattemässigt avdrag än vad huvudregeln medger.

Lagrum

58 kap. 7-12 §§ IL

Kommentar

Det förekommer att en anställd har ett otillräckligt pensionsskydd från nuvarande eller tidigare arbetsgivare. Den anställde kanske började arbeta sent i livet eller har arbetat på en arbetsplats där rätten till pension varit begränsad. Huvudregelns avdragsbegränsning till 35 procent av lönen blir då inte tillräckligt stor för att kunna säkerställa pensionen. Lagstiftaren har därför infört kompletteringsregeln som gör det möjligt att köpa ikapp en otillräckligt tryggad pensionsutfästelse med avdragsrätt.

Kompletteringsregeln får bara användas vid:

 • - ändring av pensionsavtal eller nytt pensionsavtal vid förtida avgång från anställning,

 • - otillräckligt tryggade pensionsutfästelser.

Att räkna ut avdragsutrymmet enligt kompletteringsregeln är tekniskt komplicerat, att ta hjälp av ett försäkringsbolag som tillhandahåller tjänstepensionsförsäkring är ofta att rekommendera. Beräkningen av avdragsutrymmet görs separat för pension som betalas ut före 65 års ålder och pension som betalas ut efter 65 års ålder.

Beräkningen görs enligt följande metod:

 1. Beräkna den maximala pensionsrätten med utgångspunkt i den anställdes nuvarande lön.

 2. Reducera den maximala pensionsrätten om inte den anställde kommer att hinna arbeta hela den intjänandetid som avtalet anger. Om full intjänandetid inte finns angivet i avtalet gäller en intjänandetid om 30 år.

 3. Beräkna hur stor del av den maximala pensionsrätten som den anställde tjänat in, fram till utgången av beskattningsåret.

 4. Kapitalisera värdet av intjänad maximal pensionsrätt i enlighet med de försäkringstekniska grunder som fastställs av Finansinspektionen.

 5. Räkna av värdet av tidigare tryggad pension.

 6. Nettot är den maximala pensionskostnaden för den anställde aktuellt beskattningsår.

När man beräknar den maximala pensionsrätten går det antingen att använda beskattningsårets lön eller det föregående beskattningsårets lön.

Maximal pensionsrätt för pension som betalas ut före 65 års ålder:

 • - 80 procent av lönen till den del denna inte överstiger 7,5 prisbasbelopp.

 • - 70 procent av lönen till den del denna överstiger 7,5 men inte 20 prisbasbelopp.

 • - 40 procent av lönen till den del denna överstiger 20 men inte 30 prisbasbelopp.

Maximal pensionsrätt för pension som betalas ut efter 65 års ålder:

 • - 20 procent av lönen till den del denna inte överstiger 7,5 prisbasbelopp.

 • - 70 procent av lönen till den del denna överstiger 7,5 men inte 20 prisbasbelopp.

 • - 40 procent av lönen till den del denna överstiger 20 men inte 30 prisbasbelopp.

Tänk på

Teckna alltid en ny försäkring när man använder kompletteringsregeln.

Deklaration

Bokförda pensionskostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla ska återläggas i INK2 ruta 4.3 c och INK4 ruta 4.3 b.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%