Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Kompletteringsregeln (pensionskostnader)

Definition

Kompletteringsregeln gör det möjligt att få ett större skattemässigt avdrag än vad huvudregeln medger.

Lagrum

58 kap. 7-12 §§ IL

Kommentar

Det förekommer att en anställd har ett otillräckligt pensionsskydd från nuvarande eller tidigare arbetsgivare. Den anställde kanske började arbeta sent i livet eller har arbetat på en arbetsplats där rätten till pension varit begränsad. Huvudregelns avdragsbegränsning till 35 procent av lönen blir då inte tillräckligt stor för att kunna säkerställa pensionen. Lagstiftaren har därför infört kompletteringsregeln som gör det möjligt att köpa ikapp en otillräckligt tryggad pensionsutfästelse med avdragsrätt.

Kompletteringsregeln får bara användas vid:

 • - ändring av pensionsavtal eller nytt pensionsavtal vid förtida avgång från anställning,

 • - otillräckligt tryggade pensionsutfästelser.

Att räkna ut avdragsutrymmet enligt kompletteringsregeln är tekniskt komplicerat, att ta hjälp av ett försäkringsbolag som tillhandahåller tjänstepensionsförsäkring är ofta att rekommendera. Beräkningen av avdragsutrymmet görs separat för pension som betalas ut före 65 års ålder och pension som betalas ut efter 65 års ålder.

Beräkningen görs enligt följande metod:

 1. Beräkna den maximala pensionsrätten med utgångspunkt i den anställdes nuvarande lön.

 2. Reducera den maximala pensionsrätten om inte den anställde kommer att hinna arbeta hela den intjänandetid som avtalet anger. Om full intjänandetid inte finns angivet i avtalet gäller en intjänandetid om 30 år.

 3. Beräkna hur stor del av den maximala pensionsrätten som den anställde tjänat in, fram till utgången av beskattningsåret.

 4. Kapitalisera värdet av intjänad maximal pensionsrätt i enlighet med de försäkringstekniska grunder som fastställs av Finansinspektionen.

 5. Räkna av värdet av tidigare tryggad pension.

 6. Nettot är den maximala pensionskostnaden för den anställde aktuellt beskattningsår.

När man beräknar den maximala pensionsrätten går det antingen att använda beskattningsårets lön eller det föregående beskattningsårets lön.

Maximal pensionsrätt för pension som betalas ut före 65 års ålder:

 • - 80 procent av lönen till den del denna inte överstiger 7,5 prisbasbelopp.

 • - 70 procent av lönen till den del denna överstiger 7,5 men inte 20 prisbasbelopp.

 • - 40 procent av lönen till den del denna överstiger 20 men inte 30 prisbasbelopp.

Maximal pensionsrätt för pension som betalas ut efter 65 års ålder:

 • - 20 procent av lönen till den del denna inte överstiger 7,5 prisbasbelopp.

 • - 70 procent av lönen till den del denna överstiger 7,5 men inte 20 prisbasbelopp.

 • - 40 procent av lönen till den del denna överstiger 20 men inte 30 prisbasbelopp.

Tänk på

Teckna alltid en ny försäkring när man använder kompletteringsregeln.

Deklaration

Bokförda pensionskostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla ska återläggas i INK2 ruta 4.3 c och INK4 ruta 4.3 b.

Rättspraxis

HFD 2021 ref. 39

Kostnader för tryggande av pensionsutfästelser för anställda som väljer att växla en bonus mot pension är inte avdragsgilla enligt kompletteringsregeln.