Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Koncernavdrag

Definition

Skattemässigt avdrag som ett moderföretag i vissa fall kan göra för utländskt dotterföretags slutliga förlust.

Lagrum

35 a kap. IL

Kommentar

För att reglerna om koncernbidrag inte ska strida mot EU-rätten har Sverige infört möjligheten till koncernavdrag. Ett svenskt moderföretags etablering av ett dotterföretag inom EES-området ska inte diskrimineras jämfört med en etablering i Sverige. Förutsättningarna att få skattemässigt avdrag har vuxit fram genom praxis från HFD och dessa har nu tagits in i 35 a kap. IL. EU-rätten har accepterat att medlemsländerna har rätt att skydda den egna skattebasen och reglerna är därmed utformade till att vara så restriktiva som har ansetts möjligt.

Följande förutsättningar ska vara uppfyllda för att få göra ett koncernavdrag:

 • Ett svenskt moderföretag som äger mer än 90 % av andelarna i ett utländskt dotterföretag.

 • Ett svenskt moderföretag är något av följande subjekt:

 • - Ett svenskt aktiebolag

 • - En svensk ekonomisk förening

 • - En svensk sparbank

 • - Ett svenskt ömsesidigt försäkringsbolag

 • - En svensk stiftelse som inte är undantagen från skattskyldighet

 • - En svensk ideell förening som inte är undantagen från skattskyldighet

 • Ett investmentföretag eller privatbostadsföretag kan varken vara ett svenskt moderföretag eller utländskt dotterföretag.

 • Det utländska dotterföretag ska motsvara ett utländskt bolag.

 • Det utländska dotterbolaget ska ha sitt hemvist inom EES-området.

 • Det utländska dotterbolaget ska ha försatts i likvidation och likvidationen ska ha avslutats.

 • Det utländska dotterföretaget ska vara helägt till moderföretaget under hela moderföretagets och dotterföretagets beskattningsår fram till likvidationen avslutats.

 • Efter det att likvidationen har avslutats får det inte finnas något företag i intressegemenskapen som bedriver rörelse i den stat dotterföretagets tidigare hade sin hemvist.

Koncernavdraget ska göras det beskattningsår som likvidationen avslutas och avdraget yrkas öppet i moderbolagets självdeklaration.

För att moderbolaget ska få göra koncernavdrag krävs att förlusten är slutlig. Det är den om det inte finns eller har funnits några möjligheter att nyttja förlusten i dotterföretagets hemvistland.

Ett koncernavdrag kan aldrig vara större än moderföretagets positva reslutat för det år som avdraget görs. Det får inte heller vara större än dotterföretagets förlust beskattningsåret före likvidationen eller vid likvidationens avslutande.

Ett koncernavdrag får inte skapa ett underskott hos moderföretaget, här skiljer sig koncernavdraget från det vanliga koncernbidraget. Övriga bolag i koncernen kan ge koncernbidrag till moderföretaget som kan kvittas mot koncernavdrag. Dock får det inte heller i dessa koncernbidrag till moderföretaget skapa underskott hos givaren.

Avdraget begränsas till det lägsta av följande sätt att beräkna dotterföretagsförlusten:

 • Förlusten beräknad enligt reglerna i dotterföretagets hemviststat.

 • Förlusten beräknad enligt svenska regler.

Dessutom ska beräkningen göras dels per balansdagen, dels per den dag likvidationen avslutas. Det är det lägsta belopp av dessa beräkningar som moderföretaget ska utgå från vid beräkning av avdraget.

Förluster som uppkom innan dotterföretaget blev ett helägt dotterföretag får inte påverka den förlust som ligger till grund för koncernavdraget.

Förlusten räknas om till svenska kronor till den kurs som är den dag som likvidationen avslutas.

Från förlusten ska vissa värdeöverföringar räknas bort. Detta för att det inte ska gå att dra av en förlust som inte verklig. Begränsningen gäller eventuella värdeöverföringar mellan dotterföretaget och företag i samma intressegemenskap som gjorts någon gång under den tioårsperiod som föregår likvidationens avslutande.

De värdeöverföringar som avses är transaktioner där obeskattade värden förs från dotterföretaget till bolag i intressegemenskapen. Det kan bland annat gälla utdelningar som gjorts med avdragsrätt och transaktioner till värden under marknadsvärdet.

Om moderföretaget med avdragsrätt har skrivit ner andelarna i det utländska dotterföretaget ska avdragsutrymmet minska med nedskrivningen.

Tänk på

Moderföretaget behöver inte göra en värdeöverföring till det utländska dotterföretaget för att kunna nyttja koncernavdrag. Här skiljer sig reglerna om koncernavdrag från koncernbidragsreglerna.

Då bedömningarna kopplade till koncernavdrag är många och komplicerade kan det vara på plats med ett tydligt öppet yrkande i en bilaga till inkomstdeklarationen.

Deklaration

Ett koncernavdrag dras av på INK2 4.4 b.

Rättspraxis

RÅ 2009 ref. 15

Ett svenskt dotterföretag kan inte få avdrag för ett utländskt moderföretags förluster.

HFD 2012 not. 55

Ett utländskt dotterföretag som inte skulle ha varit skattskyldig enligt IL för verksamhet i Sverige kan inte använda sina underskott för att kvitta mot koncernavdrag.

Se även

koncern