Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Konferensresa

Definition

Tjänsteresa för utbildning och/eller diskussion och information om företagets organisation och verksamhet.

Kommentar

En konferensresa är i grunden en tjänsteresa, vilket innebär att arbetsgivaren normalt får avdrag för kostnaden som utbildningskostnader och att den anställde inte ska förmånsbeskattas. Konferensresor kan vara både externa och interna.

En konferensresa måste vara till nytta för arbetsgivaren för att den ska vara skattefri för de anställda. Resultatet av resan ska gagna företaget, främst i ekonomiskt hänseende. Det krävs dock inte att man kan visa några direkt påvisbara ekonomiska resultat av resan.

Det är inte ovanligt att studieresor till utlandet kombineras med nöjen, sightseeing o.d. Det kan då ifrågasättas om resan varit en ren studieresa, eller om den anställde ska förmånsbeskattas för viss del. Detta får avgöras utifrån en samlad bedömning. Av betydelse för bedömningen är då resmålet, hur resan varit upplagd, arbetsgivarens nytta av resan, om anhöriga varit med på resan, hur stora inslagen av nöjen och rekreation varit m.m.

Resmålet kan få betydelse för bedömningen. Det kan vara svårt att motivera valet av ort om resan förläggs till ett exklusivt resmål, vilket ökar risken för förmånsbeskattning.

Det är viktigt att det finns ett detaljerat program över konferensens upplägg. Resan bör innehålla en väsentlig del av effektivt arbete, en tumregel är sex timmars arbete per dag eller 30 timmar per vecka. Tiden ska vara jämnt fördelad under veckan. Viss tid för nöjen och rekreation accepteras. Av programmet bör framgå hur varje dag är upplagd.

Om anhöriga är med på resan och arbetsgivaren betalar även för dem ska den anställde beskattas för en indirekt förmån. Att anhöriga är med gör också att resans syfte som konferensresa kan komma att ifrågasättas.

Semester i anslutning till konferens

Om en anställd väljer att stanna kvar på konferensorten efter konferensen för att ha semester ska vederbörande stå för kostnaderna för hotell o.d. själv. Skattefria traktamenten kan inte betalas ut för den privata tiden. Om arbetsgivaren betalar hotell m.m. ska den anställde förmånsbeskattas. Eventuellt utbetalda traktamenten för den privata tiden blir skattepliktiga som lön.

Någon beskattning för utgiften för hemresan ska inte ske, om resan inte blir dyrare, eftersom arbetsgivaren hade haft denna utgift även om den anställde åkt hem direkt.

Tänk på

Ur arbetsgivarens synvinkel utgör samtliga utgifter för en ren konferensresa fullt avdragsgilla driftskostnader i företaget. Det gäller även utgifter för normala konferensmåltider. Ur de anställdas synvinkel är konferensen att betrakta som intern representation, vilket innebär att de inte ska beskattas för kostförmån.

Om arbetsgivaren bjuder på en bättre middag på kvällen bör denna brytas ut och behandlas enligt reglerna för personalfest. Detta då det inte är en ”normal” konferensmåltid.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%