Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Konkurs

Definition

Ett sätt att, frivilligt eller genom tvång, avveckla ett företag som är på obestånd.

Lagrum

30 kap. 8-10 §§, 31 kap. 20 §, 34 kap. 16-17 §§, 40 kap. 20 § och 44 kap. 34 § IL

Kommentar

Vid en konkurs ska tingsrätten utse en konkursförvaltare som får ansvara för att avveckla företaget och se till att borgenärerna får betalt för sina fordringar.

När ett företag försätts i konkurs anses de delägarrätter som företaget har gett ut ha genomgått avyttring och ägaren ska beräkna sin kapitalförlust. Delägarrätter är bland annat aktier, andelar, optioner, och konvertibler.

Ett konkursbo är inte skattskyldigt för inkomstskatt och behöver inte lämna någon deklaration. Konkursgäldenären är däremot skyldig att lämna deklaration och kan även vara skattskyldig för vissa inkomster.

När företaget försätts i konkurs ska periodiseringsfond och ersättningsfond återföras till beskattning. Om någon som bedriver enskild firma försätts i konkurs ska även expansionsfond återföras. Återföringarna görs i den deklaration som upprättas för det beskattningsår då konkursen beslutades.

Om det finns ett underskott från beskattningsåret innan konkursen får detta underskott inte dras av i den deklaration som upprättas för beskattningsåret som avslutas med konkursen.

Deklaration

Underskott från föregående beskattningsår reduceras i INK2 4.14 b.

Rättspraxis

RÅ 1955 ref. 21

Ett konkursbo är inte skattskyldigt för inkomstskatt.

RÅ 1981 1:7

En skattskyldig som var försatt i konkurs ansågs skyldig att lämna självdeklaration.

RÅ 1982 1:5

Konkursgäldenären var skattskyldig för kapitalvinst på fastighet som avyttrats när ägaren försatts i konkurs.