Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Konkurs

Definition

Ett sätt att, frivilligt eller genom tvång, avveckla ett företag som är på obestånd.

Lagrum

30 kap. 8-10 §§, 31 kap. 20 §, 34 kap. 16-17 §§, 40 kap. 20 § och 44 kap. 34 § IL

Kommentar

Vid en konkurs ska tingsrätten utse en konkursförvaltare som får ansvara för att avveckla företaget och se till att borgenärerna får betalt för sina fordringar.

När ett företag försätts i konkurs anses de delägarrätter som företaget har gett ut ha genomgått avyttring och ägaren ska beräkna sin kapitalförlust. Delägarrätter är bland annat aktier, andelar, optioner, och konvertibler.

Ett konkursbo är inte skattskyldigt för inkomstskatt och behöver inte lämna någon deklaration. Konkursgäldenären är däremot skyldig att lämna deklaration och kan även vara skattskyldig för vissa inkomster.

När företaget försätts i konkurs ska periodiseringsfond och ersättningsfond återföras till beskattning. Om någon som bedriver enskild firma försätts i konkurs ska även expansionsfond återföras. Återföringarna görs i den deklaration som upprättas för det beskattningsår då konkursen beslutades.

Om det finns ett underskott från beskattningsåret innan konkursen får detta underskott inte dras av i den deklaration som upprättas för beskattningsåret som avslutas med konkursen.

Deklaration

Underskott från föregående beskattningsår reduceras i INK2 4.14 b.

Rättspraxis

RÅ 1955 ref. 21

Ett konkursbo är inte skattskyldigt för inkomstskatt.

RÅ 1981 1:7

En skattskyldig som var försatt i konkurs ansågs skyldig att lämna självdeklaration.

RÅ 1982 1:5

Konkursgäldenären var skattskyldig för kapitalvinst på fastighet som avyttrats när ägaren försatts i konkurs.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%