Innehåll

Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Korttidspermittering

Definition

När arbetsgivare minskar anställdas arbetstid och får stöd av staten för att täcka stora delar av kostnaden.

Kommentar

Många företag har drabbats hårt av coronapandemin. För att företagen ska kunna behålla sin personal i stället för att säga upp dem har statens subvention vid korttidspermittering (även kallat korttidsarbete) utökats kraftigt under 2020. Staten kommer att stå för tre fjärdedelar av kostnaden för att anställda går ner i arbetstid. Arbetsgivaren och den anställde delar på den resterande fjärdedelen.

Reglerna om korttidspermittering innebär att arbetstiden för de anställda efter överenskommelse kan minskas till 20 %, 40 %, 60 % eller 80 % i arbetstid. Arbetstagarnas lön sänks dock bara med 4 %, 6 %, 7,5 % eller 12 %. Dessa regler gäller under perioden 16 mars 2020 - 31 december 2020. Subventionen gäller på lön upp till 44 000 kr. Stöd för 80 % arbetstidsminskning kan bara sökas för maj, juni och juli 2020.

Arbetsgivaravgifter betalas ut på den faktiskt utbetalda lönen. Stödet, som söks hos Tillväxtverket, tillgodoförs sedan arbetsgivaren genom kreditering av dennes skattekonto. Tidpunkten för när stödet tillgodoförs arbetsgivaren påverkar inte när arbetsgivaravgifterna ska redovisas.

Exempel:

AB X har kommit överens med sina anställda om korttidspermittering där de anställda ner i arbetstid till 60 %. Y har en lön på 50 000 kr per månad. Den minskade arbetstiden på 40 % innebär att Y:s lön sänks med 6 % d.v.s. till 47 000 kr per månad. Arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter som vanligt på lönen 47 000 kr, vilket även är den pensionsgrundande inkomsten för Y. AB X tillgodoförs sedan stödet på sitt skattekonto. Stödet gäller dock bara på löner upp till 44 000 kr per person och månad.