Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Kvalificerade personaloptioner

Definition

En särskild typ av personaloptioner som uppfyller vissa krav både på innehavaren och det företag som ställer ut optionen.

Lagrum

11 a kap. IL

Kommentar

För att underlätta för vissa företag att rekrytera och behålla medarbetare har regler om kvalificerade personaloptioner införts från och med den 1 januari 2018.

En personaloption beskattas inte när man får den, utan beskattning sker när man tillträder ett värdepapper. När innehavaren använder sin personaloption för att tillträda värdepappret ska skillnaden mellan värdepapprets marknadsvärde och det som innehavaren betalar beskattas som inkomst av tjänst. Skillnaden mellan en personaloption och ett värdepapper definieras i värdepappersregeln.

Om en personaloption uppfyller nedanstående krav är det en kvalificerad personaloption. Detta leder till att det inte sker någon beskattning i inkomstslaget tjänst även om marknadsvärdet är högre än det som innehavaren betalar. Det sker varken beskattning när innehavaren tillträder den kvalificerade personaloptionen eller när innehavaren använder den kvalificerade personaloptionen för att tillträda ett värdepapper. Det är först när innehavaren avyttrar värdepappret som det sker en beskattning. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet och försäljningspriset beskattas då som inkomst av kapital.

Den som ställer ut den kvalificerade personaloptionen får inte avdrag för den personalkostnad som uppkommer. Det utgår inte arbetsgivaravgifter för den förmån som det kan innebära att få en kvalificerad personaloption.

Krav på företaget som ger ut optionerna

Den anställde ska vara anställd på ett företag som uppfyller samtliga nedanstående krav:

 • · Det ska vara ett aktiebolag eller utländskt bolag med fast driftställe i Sverige och med hemvist inom EES-området eller land som Sverige har ett skatteavtal med klausul om informationsutbyte.

 • · Under räkenskapsåret innan optionen ställs ut får omsättningen eller balansomslutningen totalt i koncernen inte överstiga 80 miljoner kr.

 • · Offentliga organ får inte direkt eller indirekt kontrollera mer än 25 % av kapitalet eller rösterna i bolaget eller något bolag i koncernen.

 • · Under räkenskapsåret innan optionerna ställs ut får medelantal anställda och delägare som arbetar i företaget inte överstiga 50 personer.

 • · Varken bolaget eller något bolag i koncernen får vara föremål för handel på reglerad marknad.

Bolaget ska bedriva rörelse, dock inte inom något av följande områden:

 • - Bank- eller finansieringsrörelse.

 • - Försäkringsrörelse

 • - Produktion av kol eller stål

 • - Handel med fastigheter, mark, råvaror eller finansiella instrument

 • - Långtidsuthyrning av lokaler eller bostäder

 • - Tillhandahålla tjänster inom juridisk rådgivning, redovisning eller revision.

Bolagets verksamhet, ska vara nystartad, den får inte ha bedrivits längre än tio år.

Bolaget får inte:

 • - vara skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning

 • - vara föremål för företagsrekonstruktion

 • - vara på obestånd.

Totalt får bolaget inte ha ställt ut optioner överstigande ett värde på 75 miljoner kr.

Krav på innehavaren av optionerna och på optionerna

Innehavaren och optionerna måste uppfylla samtliga nedanstående krav:

 • · Innehavaren måste utnyttja optionerna tidigast efter tre år men senast inom tio år från tillträdet av optionerna.

 • · Optionerna får inte sammanlagt vara värda mer än 3 miljoner kr när de ges ut.

 • · Innehavaren måste vara anställd och arbeta minst 30 timmar per vecka.

 • · Under innehavstiden måste innehavaren få en ersättning för arbete som uppgår till minst 13 inkomstbasbelopp.

 • · Tillsammans med närstående får innehavaren inte äga andelar motsvarande mer än 5 % av bolagets kapital eller röster.

Värdet på optionerna värderas enligt en förenklad modell. Det totala värdet på bolaget fördelas på aktier och optioner vilket innebär att optionerna inte behöver värderas enligt Black & Scholes metoden utan värderas på samma sätt som om de vore aktier. Om det sålts aktier mellan oberoende parter de senaste 12 månaderna värderas bolaget i enlighet med den senaste transaktionen. Om det inte gjorts några transaktioner värderas bolaget till dess bokförda substans enligt den senaste fastställda balansräkningen. Om det inte finns någon balansräkning fastställd utgår man från kvotvärdet.

Skatteverket har tagit ställning till om teckningsoptioner kan utgöra kvalificerade personaloptioner (Skatteverkets ställningstagande 180822, dnr: 202 229352-18/111). Skatteverket anser att teckningsoptioner aldrig kan vara kvalificerade personaloptioner, det innebär att man måste utforma en kvalificerad personaloption som ett vanligt avtal mellan företaget och den anställde för att uppfylla Skatteverkets uppfattning. Det är inte rättsligt prövat om till exempel en teckningsoption som är belagd med ett överlåtelseförbud kan vara en kvalificerad personaloption.

Tänk på

Om värdet på bolaget går upp kan det leda till att det inte går att ställa ut fler kvalificerade personaloptioner.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%