Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Kvalificerade personaloptioner

Definition

En särskild typ av personaloptioner som uppfyller vissa krav både på innehavaren och det företag som ställer ut optionen.

Lagrum

11 a kap. IL

Kommentar

För att underlätta för vissa företag att rekrytera och behålla medarbetare har regler om kvalificerade personaloptioner införts från och med den 1 januari 2018.

En personaloption beskattas inte när man får den, utan beskattning sker när man tillträder ett värdepapper. När innehavaren använder sin personaloption för att tillträda värdepappret ska skillnaden mellan värdepapprets marknadsvärde och det som innehavaren betalar beskattas som inkomst av tjänst. Skillnaden mellan en personaloption och ett värdepapper definieras i värdepappersregeln.

Om en personaloption uppfyller nedanstående krav är det en kvalificerad personaloption. Detta leder till att det inte sker någon beskattning i inkomstslaget tjänst även om marknadsvärdet är högre än det som innehavaren betalar. Det sker varken beskattning när innehavaren tillträder den kvalificerade personaloptionen eller när innehavaren använder den kvalificerade personaloptionen för att tillträda ett värdepapper. Det är först när innehavaren avyttrar värdepappret som det sker en beskattning. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet och försäljningspriset beskattas då som inkomst av kapital.

Den som ställer ut den kvalificerade personaloptionen får inte avdrag för den personalkostnad som uppkommer. Det utgår inte arbetsgivaravgifter för den förmån som det kan innebära att få en kvalificerad personaloption.

Krav på företaget som ger ut optionerna

Den anställde ska vara anställd på ett företag som uppfyller samtliga nedanstående krav:

 • Det ska vara ett aktiebolag eller utländskt bolag med fast driftställe i Sverige och med hemvist inom EES-området eller land som Sverige har ett skatteavtal med klausul om informationsutbyte.

 • Under räkenskapsåret innan optionen ställs ut får omsättningen eller balansomslutningen totalt i koncernen inte överstiga 80 miljoner kr.

 • Offentliga organ får inte direkt eller indirekt kontrollera mer än 25 % av kapitalet eller rösterna i bolaget eller något bolag i koncernen.

 • Under räkenskapsåret innan optionerna ställs ut får medelantal anställda och delägare som arbetar i företaget inte överstiga 50 personer.

 • Varken bolaget eller något bolag i koncernen får vara föremål för handel på reglerad marknad.

Bolaget ska bedriva rörelse, dock inte inom något av följande områden:

 • - Bank- eller finansieringsrörelse.

 • - Försäkringsrörelse

 • - Produktion av kol eller stål

 • - Handel med fastigheter, mark, råvaror eller finansiella instrument

 • - Långtidsuthyrning av lokaler eller bostäder

 • - Tillhandahålla tjänster inom juridisk rådgivning, redovisning eller revision.

Bolagets verksamhet, ska vara nystartad, den får inte ha bedrivits längre än tio år.

Bolaget får inte:

 • - vara skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning

 • - vara föremål för företagsrekonstruktion

 • - vara på obestånd.

Totalt får bolaget inte ha ställt ut optioner överstigande ett värde på 75 miljoner kr.

Krav på innehavaren av optionerna och på optionerna

Innehavaren och optionerna måste uppfylla samtliga nedanstående krav:

 • · Innehavaren måste utnyttja optionerna tidigast efter tre år men senast inom tio år från tillträdet av optionerna.

 • Optionerna får inte sammanlagt vara värda mer än 3 miljoner kr när de ges ut.

 • Innehavaren måste vara anställd och arbeta minst 30 timmar per vecka.

 • Under innehavstiden måste innehavaren få en ersättning för arbete som uppgår till minst 13 inkomstbasbelopp.

 • Tillsammans med närstående får innehavaren inte äga andelar motsvarande mer än 5 % av bolagets kapital eller röster.

Värdet på optionerna värderas enligt en förenklad modell. Det totala värdet på bolaget fördelas på aktier och optioner vilket innebär att optionerna inte behöver värderas enligt Black & Scholes metoden utan värderas på samma sätt som om de vore aktier. Om det sålts aktier mellan oberoende parter de senaste 12 månaderna värderas bolaget i enlighet med den senaste transaktionen. Om det inte gjorts några transaktioner värderas bolaget till dess bokförda substans enligt den senaste fastställda balansräkningen. Om det inte finns någon balansräkning fastställd utgår man från kvotvärdet.

Skatteverket har tagit ställning till om teckningsoptioner kan utgöra kvalificerade personaloptioner (Skatteverkets ställningstagande 180822, dnr: 202 229352-18/111). Skatteverket anser att teckningsoptioner aldrig kan vara kvalificerade personaloptioner, det innebär att man måste utforma en kvalificerad personaloption som ett vanligt avtal mellan företaget och den anställde för att uppfylla Skatteverkets uppfattning. Det är inte rättsligt prövat om till exempel en teckningsoption som är belagd med ett överlåtelseförbud kan vara en kvalificerad personaloption.

Genom HFD 2020 ref. 39 har det klarlagts att det är möjligt att använda en teckningsoption vid förvärv av aktier vid kvalificerade personaloptioner. Skatteverket har därmed tagit fram ett justerat ställningstagande dnr: 8-503544.

Skatterättsnämnden har i ett överklagat förhandsbesked (48-19/D, 2020-01-08) konstaterat att det är möjligt att använda teckningsoptioner för själva förvärvet av aktier. I förhandsbeskedet fanns en personaloption som gav rätt att förvärva ett antal aktier. Av villkoren framgick att förvärvet av aktier skulle genomföras genom att den anställde för sina personaloptioner tilldelades teckningsoptioner som direkt användes för förvärv av aktier. Högsta Förvaltningsdomstolen har i 2020 ref. 39 fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked.

För kvalificerade personaloptioner som utfärdas efter 31 december 2021 har vissa förenklingar införts. Kravet på antal anställda har justerats till att det ska vara lägre än 150 anställda istället för 50 och nettoomsättningen eller balansomslutningen får uppgå till högst 280 miljoner kronor istället för 80 miljoner kronor.

Dessutom har reglerna ändrats så att styrelseledamöter och suppleanter också omfattas av reglerna. Dessa ska minst få en ersättning under innehavstiden som uppgår till 1,5 inkomstbasbelopp.

Reglerna har justerats så att det tydligt framgår att en kvalificerad personaloption kan nyttjas för att förvärva en teckningsoption. Reglerna har även ändrats så att det blir möjligt att använda en kvalificerad personaloption för att förvärva en andel i ett annat företag i samma koncern.

Tänk på

Om värdet på bolaget går upp kan det leda till att det inte går att ställa ut fler kvalificerade personaloptioner.