Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Kvalitativa regler

Definition

De regler som ställs upp i inkomstskattelagen för att en pensionsutfästelse ska kunna tryggas med en pensionsförsäkring.

Lagrum

58 kap. IL

Kommentar

I 58 kap. IL ställs ett antal krav på pensionsutfästelser som ska vara uppfyllda för att utfästelsen ska kunna omfattas av en pensionsförsäkring. Samma krav ska vara uppfyllda för att utfästelsen ska kunna tryggas med avsättning för pension i balansräkningen och avsättning till pensionsstiftelse.

Följande krav ska vara uppfyllda:

  1. Pensionsförsäkringen ska ha meddelats i en försäkringsrörelse som bedrivs från ett fast driftställe i Sverige eller i en försäkringsrörelse som bedrivs från ett fast driftställe i en utländsk stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av ett försäkringsföretag som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002 om livförsäkring.

  2. En pensionsförsäkring får inte medföra rätt till andra försäkringsbelopp än sådana som betalas ut till den försäkrade när denne uppnått en viss ålder, till den försäkrade när dennes arbetsförmåga är nedsatt helt eller delvis (sjukpension), eller efter den försäkrades död till efterlevande till den försäkrade.

  3. Pensionen får inte börja betalas ut innan den försäkrade fyllt 55 år.

  4. Pensionen måste betalas ut under minst fem år.

  5. Om pensionen upphör vid 65 års ålder får pensionen inte betalas ut under kortare tid än tre år.

  6. Pensionen ska under de första fem åren betalas ut med samma eller stigande belopp.

Deklaration

Bokförda pensionskostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla ska återläggas i INK2 ruta 4.3 c och INK4 ruta 4.3 b.

Bokföring

För att underlätta deklarationsarbetet är det viktigt att bokföra ej avdragsgilla pensionskostnader på särskilt konto.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%