Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Lagerfastighet

Definition

Fastighet som enligt skattereglerna har klassificerats som en lagertillgång.

Lagrum

17 kap. och 27 kap. IL

Kommentar

En fastighet kan klassificeras som en lagerfastighet antingen på grund av reglerna om byggnadsrörelse eller på grund av att ägaren bedriver handel med fastigheter.

En avyttring av en lagerfastighet beskattas som inkomst av näringsverksamhet. Förluster omfattas inte av fastighetsfållan, utan är avdragsgilla mot rörelseresultatet.

En värdenedgång på en lagerfastighet kostnadsförs genom en nedskrivning och är skattemässigt avdragsgill. Man får göra värdeminskningsavdrag på en lagerfastighet enligt samma regler som för fastigheter som är kapitaltillgångar. Vid en avyttring ska det ske en återföring av värdeminskningsavdrag i inkomstslaget näringsverksamhet.

Tänk på

Den skatterättsliga klassificeringen ändras inte vid ändrad verksamhet i företaget. Att en fastighet bokförs om till att vara en kapitaltillgång påverkar inte beskattningen.

Deklaration

Skillnader i bokfört resultat och skattemässigt resultat vid en fastighetsöverlåtelse redovisas i INK2 och INK4 ruta 4.10.

Bokföring

Beskattningstidpunkten vid en avyttring av en tillgång kan skilja sig från den tidpunkt som avyttringen ska tas upp i redovisningen.

Rättspraxis

Kammarrätten i Göteborg den 8 januari 2013 i mål 4366- 3467-11

Ett bolag förvärvade trettio ekonomiska föreningar och avyttrade 6 respektive 11 under två år. Bolaget ansågs inte bedriva handel med fastigheter.

HFD 2012 not. 34

Ett bolag som inte bedriver byggnadsrörelse kan avyttra fem fastighetsägande dotterbolag under tre år utan att det är handel med fastigheter.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%