Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Lagertillgångar

Definition

En tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning.

Lagrum

17 kap. IL

Kommentar

Vanliga tillgångar som köps in för att säljas är sällan några problem vare sig när det gäller klassificering eller vid skatterättslig värdering. Skattereglerna är golvregler och innebär att lagret inte får tas upp till ett lägre värde än nettoförsäljningsvärdet och anskaffningsvärdet. Det går att göra en schablonmässig lagerreserv genom att ta upp lagret till 97 procent av det sammanlagda anskaffningsvärdet. För att få avdrag krävs att samma reservering görs i redovisningen.

För att få avdrag med sin lagervärdering skattemässigt är det viktigt att man följer reglerna om inventering.

Förnödenheter av ringa värde kan kostnadsföras direkt. Är förnödenheterna av väsentlig betydelse ska de ingå i lagervärderingen. Förnödenheter är tillgångar som ingår i ett företags normala tillverkningsprocess som till exempel bränsle, smörjmedel och städmaterial.

I vissa typer av verksamheter tillämpar man en inkuranstrappa vid sin lagervärdering. Det innebär att man gör en schablonmässig bedömning av lagret beroende av hur länge en viss vara har legat i lager. Enligt praxis är det tillåtet med en inkuranstrappa under förutsättning att den leder till samma värde som en post-för-post värdering.

Begreppet omsättningstillgång finns inte i skatterätten. Hur en tillgång har klassificerats i redovisningen påverkar inte bedömningen av om det är en kapitaltillgång eller lagertillgång.

Både enskilda fastigheter och aktier i företag som äger fastigheter kan klassificeras som lager i enlighet med de särskilda reglerna för byggnadsrörelse. En fastighet som klassificeras som lager kallas lagerfastighet.

Aktier och andelar som ingår i en värdepappershandel klassificeras som lagertillgångar. Dessa omfattas inte av reglerna om fållade kapitalförluster eller kravet på definitiv förlust. Det innebär att en förlust vid avyttring av värdepapper kan kvittas mot vanliga rörelseintäkter och att en nedskrivning till verkligt värde är avdragsgill.

Lager av finansiella instrument kan antingen värderas till verkligt värde eller anskaffningsvärdet. Om man använder anskaffningsvärdet måste samtliga företag i samma intressegemenskap värdera lager av finansiella instrument till anskaffningsvärdet.

Deklaration

En värdering av till exempel ett värdepapperslager som inte är skattemässigt avdragsgillt återläggs i INK2 ruta 4.3 c.

Det skattemässiga avdraget för till exempel en värdering av ett värdepapperslager dras av i INK2 ruta 4.4 b.

Bokföring

Värdering av lager är frikopplat från redovisningen, särskilda skatteregler styr värderingen. Begreppen anskaffningsvärde och återanskaffningsvärde har samma betydelse som i redovisningen.