Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Lagertillgångar

Definition

En tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning.

Lagrum

17 kap. IL

Kommentar

Vanliga tillgångar som köps in för att säljas är sällan några problem vare sig när det gäller klassificering eller vid skatterättslig värdering. Skattereglerna är golvregler och innebär att lagret inte får tas upp till ett lägre värde än nettoförsäljningsvärdet och anskaffningsvärdet. Det går att göra en schablonmässig lagerreserv genom att ta upp lagret till 97 procent av det sammanlagda anskaffningsvärdet. För att få avdrag krävs att samma reservering görs i redovisningen.

För att få avdrag med sin lagervärdering skattemässigt är det viktigt att man följer reglerna om inventering.

Förnödenheter av ringa värde kan kostnadsföras direkt. Är förnödenheterna av väsentlig betydelse ska de ingå i lagervärderingen. Förnödenheter är tillgångar som ingår i ett företags normala tillverkningsprocess som till exempel bränsle, smörjmedel och städmaterial.

I vissa typer av verksamheter tillämpar man en inkuranstrappa vid sin lagervärdering. Det innebär att man gör en schablonmässig bedömning av lagret beroende av hur länge en viss vara har legat i lager. Enligt praxis är det tillåtet med en inkuranstrappa under förutsättning att den leder till samma värde som en post-för-post värdering.

Begreppet omsättningstillgång finns inte i skatterätten. Hur en tillgång har klassificerats i redovisningen påverkar inte bedömningen av om det är en kapitaltillgång eller lagertillgång.

Både enskilda fastigheter och aktier i företag som äger fastigheter kan klassificeras som lager i enlighet med de särskilda reglerna för byggnadsrörelse. En fastighet som klassificeras som lager kallas lagerfastighet.

Aktier och andelar som ingår i en värdepappershandel klassificeras som lagertillgångar. Dessa omfattas inte av reglerna om fållade kapitalförluster eller kravet på definitiv förlust. Det innebär att en förlust vid avyttring av värdepapper kan kvittas mot vanliga rörelseintäkter och att en nedskrivning till verkligt värde är avdragsgill.

Lager av finansiella instrument kan antingen värderas till verkligt värde eller anskaffningsvärdet. Om man använder anskaffningsvärdet måste samtliga företag i samma intressegemenskap värdera lager av finansiella instrument till anskaffningsvärdet.

Deklaration

En värdering av till exempel ett värdepapperslager som inte är skattemässigt avdragsgillt återläggs i INK2 ruta 4.3 c.

Det skattemässiga avdraget för till exempel en värdering av ett värdepapperslager dras av i INK2 ruta 4.4 b.

Bokföring

Värdering av lager är frikopplat från redovisningen, särskilda skatteregler styr värderingen. Begreppen anskaffningsvärde och återanskaffningsvärde har samma betydelse som i redovisningen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%