Innehåll

Definition

Registrering av ny ägare till fastigheter.

Lagrum

20 kap. 2 § JB

19 kap. 4 § IL

Kommentar

Vid ett köp av en fastighet ska den nya ägaren ansöka om lagfart inom tre månader. Vid förvärv av fastighet utgår det stämpelskatt.

Stämpelskatten beräknas på det högsta av köpeskillingen och taxeringsvärdet från föregående år.

För privatpersoner, ideella föreningar och bostadsrättsföreningar är stämpelskatten 1,5 procent.

För juridiska personer som till exempel aktiebolag och ekonomiska föreningar är stämpelskatten 4,25 procent.

Om det inte finns något taxeringsvärde måste man bifoga ett värdeintyg med ansökan om lagfart.

Vid arv, bodelning och gåva utgår ingen stämpelskatt, man betalar bara expeditionsavgiften. Vid en gåva där betalningen för gåvan uppgår till 85 procent eller mer av taxeringsvärdet ska stämpelskatt betalas som vid ett köp.

Kostnaden för lagfarten är en del av anskaffningsutgiften och fördelas på mark och byggnad.

Tänk på

Köpare och säljare är solidariskt ansvariga för betalning av stämpelskatt vid lagfart.

Deklaration

Skillnader mellan bokförda avskrivningar och skattemässiga avskrivningar justeras i INK2 och INK4 ruta 4.9.

Bokföring

Utgifter för fastigheter tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur utgiften ska periodiseras.