Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Lån

Definition

Rätten att under en viss tid använda någon annans egendom.

Kommentar

När egendomen är något annat än pengar använder man begrepp som hyra, leasing, blankning och arrende. Här kommer vi bara behandla penninglån. För penninglån är det viktigt att ta ställning till om lånet omfattas av någon av de särregleringar som finns:

Avdragsförbud för räntekostnader

För att man inte ska kunna skatteplanera inom en intressegemenskap finns särskilda begränsningar i rätten att dra av räntekostnader. Om mottagaren av räntan beskattas med låg eller ingen skatt kan räntan vara ej avdragsgill. En mer detaljerad redogörelse finns under avsnittet räntekostnader.

Förbjudna lån

Ett lån som ges till företagets ägare omfattas av reglerna om låneförbud. Bakgrunden till reglerna är att vissa personer inte ska kunna låna medel från företaget och på så sätt få tillgång till medel som inte har beskattats. En mer detaljerad redogörelse finns under avsnittet låneförbud.

Klassificering av lån

Om ett moderföretag får ett lån från sitt dotterföretag och moderföretaget saknar betalningsförmåga för detta lån anses lånet vara en utdelning. När man avgör om moderföretaget har betalningsförmåga ska man bortse från värdet på andelarna i dotterföretaget.

För att kunna avgöra om räntan på ett lån är marknadsmässig eller inte måste man ta ställning till om det är ett lån eller om lånet egentligen är ett kapitaltillskott. Det förekommer att företag argumenterar för att något som bokförts som lån är ett tillskott för att undvika en upptaxering. Ofta har företagen i de situationerna satt en ränta som är under marknadsräntan och då uppkommer en situation där Skatteverket ofta anser att bolagets taxering ska höjas. I praxis har man oftast i de situationerna utgått ifrån den klassificering som man har gjort i räkenskaperna.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%