Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Lantmäteriförrättningsutgifter

Definition

Utgifter för att ändra fastighetsindelning.

Lagrum

16 kap. 20 a § och 21 kap. 15 § IL

Kommentar

Lantmäteriförrättning är en åtgärd som bl.a. sker i samband med ändrad fastighetsindelning, att rättigheter skapas eller ändras (t.ex. servitut), eller i samband med att en gemensamhetsanläggning skapas.

Fastighetsindelningen kan ändras genom nybildning (avstyckning, klyvning eller sammanläggning) eller ombildning (fastighetsreglering) av fastigheter. Utgifter för fastighetsbildning anses i praxis normalt vara utgifter för förvärv eller förbättring av fastigheten. Utgifter för lanteriförrättning är därför inte direkt avdragsgilla utan ska läggas till anskaffningskostnaden för fastigheten och beaktas vid kapitalvinsberäkningen.

Lantmäteriförrättningsutgifter i samband med fastighetsbestämning (tidigare gränsbestämning) är dock direkt avdragsgilla. Detsamma gäller lantmäteriförrättningsutgifter vid omarrondering som är ett led i jordbrukets eller skogsbrukets yttre rationalisering.

Tänk på

Lantmäteriförrättningsutgifter får räknas in i avdragstutrymmet för skogsavdrag vid rationaliseringsförvärv. Detta gäller dock inte om man har gjort direktavdrag för utgifterna med stöd av reglerna om omarrondering som ett led i jordbrukets eller skogsbrukets yttre rationalisering.