Definition

Rätt att nyttja en tillgång mot betalning.

Kommentar

Leasingavtal delas in i finansiella och operationella leasingavtal.

Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal där de ekonomiska riskerna och fördelarna med att äga en tillgång i allt väsentligt förs över från leasegivaren till leasetagaren. Andra leasingavtal är operationella.

Skattemässigt ska alla leasingavtal behandlas som operationella. Det innebär att leasegivaren anses som ägare och ska göra avskrivningar på egendomen.

Leasingintäkter och leasingkostnader ska tas upp linjärt över hyrestiden. En första förhöjd leasingavgift ska alltså periodiseras över avtalstiden.

Skatteverket anser i ett ställningstagande (081017, dnr: 131 548012-08/111) att ett företag som tar upp leasade tillgångar som en tillgång i balansräkningen (finansiell leasing) inte förlorar rätten till räkenskapsenlig avskrivning under förutsättning att man särredovisar dessa tillgångar och de avskrivningar som gjorts på dem. I dessa fall måste dock en skattemässig justering göras i inkomstdeklarationen.