Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Likvida medel

Definition

Kontanter, värdepapper och liknande tillgångar som snabbt kan omsättas i kontanter.

Lagrum

25 a kap. 14-16 §§ och 49 a kap. 7-10 §§ IL

Kommentar

Likvida tillgångar går ofta snabbt att omsätta till kontanter. Ofta finns det ett behov av en viss likviditet för att hantera betalningar under året. Överskottslikviditet som inte behövs i rörelsen kan delas ut till ägarna. Om ett aktiebolag äger andel i ett onoterat bolag och den är en kapitaltillgång är andelen näringsbetingad andel. En utdelning är då skattefri och det går att föra över den likviditet som inte behövs i rörelsen utan skatteeffekter.

Skalbolagsbeskattning

För att kunna avgöra om ett bolag är ett skalbolag behöver man ta ställning till hur mycket likvida medel som finns i bolaget och jämföra med köpeskillingen för bolaget. Likvida tillgångar är kontanter, värdepapper och liknande, men inte andelar i företag som är i intressegemenskap. För företag i intressegemenskap ska man i stället beräkna hur mycket likvida tillgångar dessa har och lägga ihop med ägarföretagets likvida tillgångar utifrån ägarandel.

Följande tillgångar anses också vara likvida tillgångar:

  • - tillgångar anskaffade tidigast två år före avyttringen,

  • - om de saknar affärsmässigt samband med verksamheten sådan den bedrevs intill två år före avyttringen, och

  • - det inte framgår att anskaffningen skett i annat syfte än att tillgångarna lätt skulle kunna avyttras efter avyttringen av andelen.

Tänk på

Om ett rörelsedrivande bolag ska säljas kan det vara bra att dela ut den likviditet som inte behövs i rörelsen. Detta för att minska köpeskillingen och därmed underlätta finansieringen.

Deklaration

Det finns en särskild skalbolagsdeklaration som lämnas när man avyttrat ett skalbolag, SKV 2010.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%