Innehåll

Definition

Utrustning i en lokal som är till för att göra den användbar i näringsverksamheten.

Lagrum

18 kap. IL

Kommentar

En hyresgäst köper inredning som sätts in i en hyrd lokal och skriver av dessa inventarier enligt reglerna om räkenskapsenlig avskrivning eller restvärdemetoden. Detta under förutsättning att det är inventarier. Om ägandet av inventarierna kommer att gå över till fastighetsägaren när hyreskontraktet upphör är inventarierna byggnadsinventarier.

En anpassning av en lokal kan vara reparation och underhåll eller en ombyggnad som omfattas av utvidgat reparationsbegrepp.

Om anpassningen blir för omfattande ska den skrivas av enligt reglerna för nyttjanderättshavares förbättringar.

Deklaration

Skillnader i redovisat resultat och skattemässigt resultat på grund av avskrivning enligt restvärdemetoden justeras i INK2 och INK4 ruta 4.9.

Bokföring

Utgifter för inventarier tillhör det formellt kopplade området, vilket innebär att inkomstskattelagen kräver att yrkat avdrag för avskrivning enligt reglerna i inkomstskattelagen motsvarar det avdrag som finns i bokföringen.