Innehåll

Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Lönebaserat utrymme  wage-based dividend allowance

Definition

Lönebaserat utrymme är en del av årets gränsbelopp beräknat enligt huvudregeln.

Lagrum

57 kap. 16 och 19-19 a §§ IL

Kommentar

Vid beräkning av årets gränsbelopp får ett lönebaserat utrymme läggas till omkostnadsbeloppet multiplicerat med klyvningsräntan. Det gäller oavsett vilken metod som använts vid beräkning av omkostnadsbeloppet. Det lönebaserade utrymmet uppgår till hälften av löneunderlaget.

Det lönebaserade utrymmet fördelas med lika belopp på andelarna i företaget. Det får inte överstiga 50 gånger delägarens, eller närståendes, kontanta ersättning. Om en andel har ägts under en del av året före beskattningsåret får bara ersättning som har betalats ut under denna tid ingå i löneunderlaget när man beräknar det lönebaserade utrymmet för andelen.

För att få beräkna lönebaserat utrymme krävs att andelsägaren tar ut en lön som uppgår till en viss lägsta nivå. Lönekravet uppgår till det lägsta av 6 ibb + 5 procent av lönerna i företaget och dess dotterföretag eller 9,6 ibb. För beskattningsåret 2019, dvs. lön 2018, uppgår det högsta löneuttagskravet till 600 000 kr (9,6 x 62 500 kr). För beskattningsåret 2020, dvs. lön 2019, uppgår det högsta löneuttagskravet till 618 240 kr (9,6 x 64 400 kr).

Lön som utbetalas till företagsledarens make ska beskattas hos företagsledaren till den del den överstiger marknadsmässig ersättning för utfört arbete. Vid beräkning av löneuttagskravet anser SKV dock att lönen ska tillgodoräknas den som faktiskt erhållit ersättningen (ställningstagande 060621, dnr: 131 376204-06/111).

Ett ytterligare krav är att andelsägaren personligen äger minst fyra procent av kapitalet i företaget. Kravet kan alltså inte uppfyllas genom att närstående äger andelar.

Deklaration

Kvalificerade andelar deklareras på blankett K10.

 

familjebeskattning

gränsbelopp

kapitalandelskravet

kvalificerad andel

löneunderlag

årets gränsbelopp

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%