Rätt Skatt 2021 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Lönebaserat utrymme

Definition

Lönebaserat utrymme är en del av årets gränsbelopp beräknat enligt huvudregeln.

Lagrum

57 kap. 16 och 19-19 a §§ IL

Kommentar

Vid beräkning av årets gränsbelopp får ett lönebaserat utrymme läggas till omkostnadsbeloppet multiplicerat med klyvningsräntan. Det gäller oavsett vilken metod som använts vid beräkning av omkostnadsbeloppet. Det lönebaserade utrymmet uppgår till hälften av löneunderlaget.

Det lönebaserade utrymmet fördelas med lika belopp på andelarna i företaget. Det får inte överstiga 50 gånger delägarens, eller närståendes, kontanta ersättning. Om en andel har ägts under en del av året före beskattningsåret får bara ersättning som har betalats ut under denna tid ingå i löneunderlaget när man beräknar det lönebaserade utrymmet för andelen.

För att få beräkna lönebaserat utrymme krävs att andelsägaren tar ut en lön som uppgår till en viss lägsta nivå. Lönekravet uppgår till det lägsta av 6 ibb + 5 procent av lönerna i företaget och dess dotterföretag eller 9,6 ibb. För beskattningsåret 2021, dvs. lön 2020, uppgår det högsta löneuttagskravet till 641 280 kr (9,6 x 66 800 kr). För beskattningsåret 2022, dvs. lön 2021, uppgår det högsta löneuttagskravet till 654 720 kr (9,6 x 68 200 kr).

Lön som utbetalas till företagsledarens make ska beskattas hos företagsledaren till den del den överstiger marknadsmässig ersättning för utfört arbete. Vid beräkning av löneuttagskravet anser SKV dock att lönen ska tillgodoräknas den som faktiskt erhållit ersättningen (ställningstagande 060621, dnr: 131 376204-06/111).

Ett ytterligare krav är att andelsägaren personligen äger minst fyra procent av kapitalet i företaget. Kravet kan alltså inte uppfyllas genom att närstående äger andelar.

Deklaration

Kvalificerade andelar deklareras på blankett K10.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...