Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Löneväxling  wage exchange

Definition

En del av bruttolönen byts mot någon, vanligtvis skattefri, förmån.

Kommentar

Löneväxling innebär att arbetsgivaren ger de anställda möjligheten att avstå lön i utbyte mot andra förmåner. Normalt görs löneväxlingen så att det blir kostnadsneutralt för arbetsgivaren. Om löneväxlingen görs mot skattefria förmåner är den skattemässigt fördelaktig för de anställda, samtidigt som arbetsgivarens kostnad är oförändrad jämfört med att betala ut lön.

Hur mycket de anställda tjänar på att löneväxla i olika situationer beror på

  1. - om förmånen är skattefri för den anställde,
  2. - om kostnaden respektive momsen är avdragsgill för arbetsgivaren, samt
  3. - hur hög lön den anställde har.

Att löneväxla mot skattepliktiga förmåner bör man undvika då varken arbetsgivaren eller den anställde tjänar något på det. Det är ett "nollsummespel" för den anställde jämfört med om han eller hon betalar med skattade pengar.

Bäst effekt av löneväxling uppnås om den anställde har hög lön, dvs. hög marginalskatt, förmånen är skattefri och kostnaden respektive momsen är avdragsgill för arbetsgivaren.

Löneväxling kan göras mot i princip alla förmåner. De vanligaste är pension. Observera att det inte är tillåtet att löneväxla mot motion och friskvård eller arbetslivsinriktad rehabilitering.

Tänk på

Det är arbetsgivaren som bestämmer om man vill tillåta löneväxling och i så fall mot vad. Löneväxling måste inte heller erbjudas alla anställda.

Det är inget krav att löneväxla. Det är bara ett sätt att göra det kostnadsneutralt för arbetsgivaren.

Löneväxling mot pension

Löneväxling mot pension är en vanlig form av löneväxling. Skillnaden i sociala avgifter, (särskild löneskatt på pensionskostnader 24,26 procent, arbetsgivaravgifterna 31,42 procent) gör att arbetsgivaren kan betala in ca 6 procent mer än löneavståendet i tjänstepensionspremie (1,3142/1,2426 = 1,06).

Tänk på

Faktorn 1,06 används vanligtvis vid beräkningen. Det finns dock situationer där denna faktor måste justeras på grund av villkoren i pensionsavtalet för att den anställde inte ska förlora på löneväxlingen.

Exempel:

En anställd som omfattas av ITP1-avtalet ska löneväxla mot pension. På lönedelar över 7,5 ibb betalar arbetsgivaren 30 procent av lönen i premie enligt avtalet. Enligt ITP1-avtalet är det den faktiska lönen som ligger till grund för premierna (ej lönen för löneväxling).

Det innebär att om den anställde vill löneväxla 10 000 kr mot pension så blir arbetsgivaren tvungen att minska inbetalningen enligt ITP1-avtalet med 3 000 kr (30 procent). För att den anställde inte ska förlora på löneväxlingen måste uppräkning av löneavståendet därför ske med faktorn 1,36.

Löneväxling mot utbildning

Skatteverket anser att det normalt saknar betydelse för skattefriheten om arbetsgivaren finansierar en utbildningskostnad, helt eller delvis, genom löneväxling. Detta eftersom det fortfarande är arbetsgivaren som betalar utbildningen (bruttolöneavdrag ses aldrig som betalning). I fall där sambandet mellan utbildningen och tjänsten inte är helt klart anser dock Skatteverket att löneväxling kan vara en omständighet som talar för att utbildningen inte är skattefri.

Bruttolöneavdraget vid löneväxling mot utbildning den anställdes kostnad exkl. moms/1,3142.

Tänk på

Vid all löneväxling är det viktigt att fakturan ställs till arbetsgivaren och att arbetsgivaren betalar den. Om fakturan är ställd i den anställdes namn och arbetsgivaren betalar den blir kostnaden skattepliktig som lön.

Bokföring

Lönekostnader tillhör det kopplade området, vilket innebär att det är god redovisningssed som styr hur utgiften ska periodiseras.

Utgifter för pension tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur pensionen ska periodiseras.

 

tjänstepension

utbildning

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%