Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Management fee

Definition

Ett arvode för utförda managementtjänster av olika slag som ofta samlas i ett moderbolag i en koncern.

Lagrum

14 kap. 19-20 §§ IL

Kommentar

När det gäller tjänster som utförs från ett moderbolag till utländska dotterbolag är det viktigt att tjänsterna är marknadsmässigt prissatta. Det finns omfattande regler om internprissättning, där prissättning av management fee ofta är en viktig del. Det finns två huvudsakliga sätt att prissätta tjänsterna. Det ena sättet är att fakturera dotterbolagen för det antal timmar och till det marknadsmässiga timpris som gäller för tjänsten. Det andra sättet är att ett moderbolag fördelar ut sina kostnader för managementtjänster utifrån ett nyckeltal. Detta kan baseras på omsättning, balansomslutning, antal anställda eller liknande.

Deklaration

Bokförda kostnader för ej avdragsgill management fee ska återläggas i INK 2 ruta 4.3 c och INK4 ruta 4.3 b.

Rättspraxis

RÅ 2006 ref. 37

En indirekt fördelning av managementtjänster med ett vinstpåslag på 10 procent ansågs som en marknadsmässig prissättning.