Innehåll

Definition

Gåva från arbetsgivaren i samband med personlig högtidsdag, lång tids anställning eller när anställningen upphör.

Lagrum

11 kap. 14 § IL

Kommentar

Av lagtexten framgår att skattefria minnesgåvor bara kan ges till varaktigt anställda. Skatteverket anser att med varaktigt anställda avses de som varit anställda på företaget i minst sex år. Frågan har dock inte prövats i rättspraxis.

En minnesgåva kan ges i samband med den anställdes 50- eller 60-årsdag, efter 25 års anställning eller när anställningen upphör. Man kan bara få två minnesgåvor i samma anställning, varav den ena måste vara när anställningen upphör.

En skattefri minnesgåva får maximalt kosta 15 000 kr inkl. moms. Beloppsgränsen avser marknadsvärdet, dvs. vad den anställde själv skulle fått betala om han eller hon själv köpt gåvan. Både kostnaden och momsen är avdragsgill för arbetsgivaren, så länge gåvans värde inte överstiger beloppsgränsen.

Om gåvans marknadsvärde överstiger 15 000 kr inkl. moms blir hela gåvans värde skattepliktigt för den anställde. Arbetsgivaren får då avdrag för kostnaden inkl. moms som lön, och sociala avgifter ska betalas.

Reglerna om skattefria minnesgåvor gäller - enligt Skatteverket - även uppdragstagare, t.ex. styrelseledamöter (se ställningstagande 05022, dnr: 130 90548-05/111).

Tänk på

En skattefri minnesgåva får inte lämnas i pengar. Ett presentkort som inte kan bytas mot pengar, aktier eller obligationer m.m. går däremot bra.

Det finns inga särregler för fåmansföretag. Ägaren kan alltså få en skattefri minnesgåva från sitt helägda fåmansföretag även om han/hon är den ende anställde i bolaget.