Innehåll

Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Minnesgåva  souvenir

Definition

Gåva från arbetsgivaren i samband med personlig högtidsdag, lång tids anställning eller när anställningen upphör.

Lagrum

11 kap. 14 § IL

Kommentar

Av lagtexten framgår att skattefria minnesgåvor bara kan ges till varaktigt anställda. Skatteverket anser att med varaktigt anställda avses de som varit anställda på företaget i minst sex år. Frågan har dock inte prövats i rättspraxis.

En minnesgåva kan ges i samband med den anställdes 50- eller 60-årsdag, efter 25 års anställning eller när anställningen upphör. Man kan bara få två minnesgåvor i samma anställning, varav den ena måste vara när anställningen upphör.

En skattefri minnesgåva får maximalt kosta 15.000 kr inkl. moms. Beloppsgränsen avser marknadsvärdet, dvs. vad den anställde själv skulle fått betala om han eller hon själv köpt gåvan. Både kostnaden och momsen är avdragsgill för arbetsgivaren, så länge gåvans värde inte överstiger beloppsgränsen.

Om gåvans marknadsvärde överstiger 15.000 kr inkl. moms blir hela gåvans värde skattepliktigt för den anställde. Arbetsgivaren får då avdrag för kostnaden inkl. moms som lön, och sociala avgifter ska betalas.

Reglerna om skattefria minnesgåvor gäller - enligt Skatteverket - även uppdragstagare, t.ex. styrelseledamöter.

Tänk på

En skattefri minnesgåva får inte lämnas i pengar. Ett presentkort som inte kan bytas mot pengar, aktier eller obligationer m.m. går däremot bra.

Det finns inga särregler för fåmansföretag. Ägaren kan alltså få en skattefri minnesgåva från sitt helägda fåmansföretag även om han/hon är den ende anställde i bolaget.

 

jubileumsgåva

julgåva

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%