Innehåll

Definition

Antenner för mobiltrafik inklusive de anordningar som antennerna är monterade på.

Lagrum

19 kap. 21 § IL

Kommentar

Det finns mobilmaster som är så pass stora konstruktioner att de vid fastighetstaxeringen har åsatts ett byggnadsvärde. En mobilmast med ett byggnadsvärde klassificeras som byggnadsinventarier och skrivs av enligt reglerna om räkenskapsenlig avskrivning eller restvärdesavskrivning.

En intäkt som fastighetsägaren får av mobiloperatören är skattepliktig och periodiseras i enlighet med god redovisningssed.

En mobilmast som ligger nära ett småhus eller tomtmark för småhus kan vara skäl till sänkt taxeringsvärde.

Tänk på

Ofta finns det en bod i närheten av masten för att förvara utrustning som används i driften av mobilmasten. En sådan bod klassificeras som byggnad.

Deklaration

Vid restvärdemetoden justeras det bokförda resultatet med de skattemässiga avskrivningarna i INK2 och INK4 ruta 4.9.

Bokföring

Avskrivning av mobilmaster som är byggnadsinventarier tillhör det formellt kopplade området. Det innebär att de bokförda avskrivningarna måste motsvara de skattemässiga för att man ska kunna tillämpa räkenskapsenlig avskrivning.