Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Motion och friskvård

Lagrum

11 kap. 12 § IL

Kommentar

Motion och friskvård av enklare slag och mindre värde är en skattefri personalvårdsförmån. Vad som är mindre värde finns inte fastställt som belopp, men ett vanligt årskort på ett gym ryms inom definitionen. Priset på ett årskort kan variera från ort till ort.

Det är aktiviteten som sådan som ska vara av enklare slag och mindre värde för att vara skattefri. Om aktiviteten inte uppfyller dessa krav blir förmånen skattepliktig för de anställda. Det gäller oberoende av om arbetsgivaren utger förmånen som naturaförmån (när arbetsgivaren betalar direkt för friskvårdsaktiviteten) eller ger de anställda ett friskvårdsbidrag. Skatteverket anser (Skatteverkets ställningstagande 180124, dnr: 202 39595-18/111) att ett friskvårdsbidrag som uppgår till högst 5 000 kr inklusive moms är skattefritt för de anställda. Överstiger friskvårdsbidraget 5 000 kr betraktas hela beloppet, dvs. inte bara det som överstiger 5000 kr, som skattepliktig för de anställda.

Det går även att kombinera naturaförmån med friskvårdsbidrag. Om arbetsgivaren t.ex. tecknar årskort på ett gym för sina anställda kan man även ge ett friskvårdsbidrag på 5 000 kr som kan användas för andra friskvårdsaktiviteter.

Erbjudandet måste rikta sig till hela personalen för att förmånen ska vara skattefri. Med hela personalen avses samtliga anställda oavsett anställningsvillkor, dvs. även vikarier och tillfälligt anställda. Förmånen bör - enligt Skatteverket - kvarstå även vid frånvaro p.g.a. sjukskrivning eller föräldraledighet.

Skatteverket anser i ett ställningstagande (170412, dnr: 131 145503-17/111) att ett friskvårdsbidrag kan proportioneras utifrån den anställdes tjänstgöringsgrad. Arbetar man 50 procent kan alltså arbetsgivaren begränsa friskvårdsbidraget till 50 procent av fulla bidraget. Det är dock inte tillåtet att begränsa bidraget utifrån lönenivå, tjänsteställning eller arbetsort.

Har arbetsgivaren arbetsplatser på flera orter ska samtliga anställda erbjudas förmånen på lika villkor.

Arbetsgivaren kan ersätta den anställdes utgifter via friskvårdsbidrag, men bara sådana utgifter som den anställde har betalat under anställningstiden. Om det rör sig om en tidsbegränsad anställning på t.ex. tre månader och den anställde köper ett årskort ska friskvårdsbidraget proportioneras. Arbetsgivaren kan då ersätta den anställde med 3/12 av det fulla friskvårdsbidraget. För en anställd som slutar i förtid och som har fått ersättning för ett årskort påverkas dock inte skattefriheten.

Motion

Exempel på skattefria motionsaktiviteter är styrketräning, spinning, gymnastik, bowling och olika racketsporter. Även traditionella lagidrotter som fotboll, handboll och volleyboll är skattefria, liksom enklare former av motionsdans såsom bugg, folkdans, squaredans och jazzdans. HFD har i en dom slagit fast att golfspel på pay and play-bana kan vara en motionsförmån av enklare slag och mindre värde. Efter domen har Skatteverket ändrat sin syn på vilka motionsaktiviteter som är godkända. Man anser nu att aktiviteter som tidigare varit ”förbjudna” såsom t.ex. golf, ridning, segling, utförsåkning, kajakpaddling m.m. utgör motion av enklare slag och mindre värde.

Som skattefri motion räknas inte aktiviteter som kräver dyrare utrustning och anläggningar som t.ex. fallskärmshoppning, motorsport och hästkörning.

Skattefriheten omfattar inte heller fritidsaktiviteter som mer har karaktären av hobby eller naturupplevelser såsom forsränning, agility, jakt och fiske.

Som skattefri motion räknas inte heller aktiviteter som inte är fysiskt ansträngande, t.ex. schack, pistolskytte och bridge.

Friskvårdsbidraget kan även användas för enskilda aktiviteter. Om priset överstiger 1 000 kr per gång anses aktiviteten inte vara av enklare slag och mindre värde.

Friskvård

Friskvård är ett relativt vitt begrepp som inte är helt lätt att definiera. I förarbetena (prop. 2002/03:123 s. 14) anges följande:

”Andra former för utövande av motion och annan friskvård är t.ex. spinning, tai chi, qigong, kostrådgivning, information om stresshantering och s.k. kontorsmassage.”

Kontorsmassage är ett begrepp som innefattar en mängd åtgärder som syftar till motverka stelhet och ömhet i rygg, nacke och axlar. Förutom vanlig kroppsmassage nämner Skatteverket i ett ställningstagande (050427, dnr: 130 205744-05/111) floating rest, rosenterapi, akupressur, kinesiologi, zonterapi m.m.

Som friskvård räknas även kurser för rökavvänjning och kostrådgivning. Individuell kostrådgivning godtas under förutsättning att alla erbjuds och att förmånen är av mindre värde.

Andra exempel på friskvårdsaktiviteter är enklare former av fotvård och fotmassage samt profylaxkurser för blivande föräldrar.

Idrottsutrustning

Enklare klädutrustning som t.ex. enklare t-shirts och enklare träningsoveraller med företagets reklamtryck på omfattas av skattefriheten. Likaså är utlåning av idrottsredskap av enklare slag och mindre värde skattefritt. Om arbetsgivaren lånar ut dyrbarare utrustning är det däremot en skattepliktig förmån för den anställde. Detsamma gäller om arbetsgivaren bekostar dyrare träningskläder eller träningsskor.

Träningsutrustning och träningsskor kan dock vara skattefri enligt reglerna för arbetsredskap. Det gäller yrkeskategorier där de anställda måste vara i god fysisk form och där träning ingår som en del i arbetet. Hit räknas t.ex. anställda inom Räddningstjänsten, Polisen och Försvarsmakten.

Startavgifter

Personliga startavgifter och medlemsavgifter i olika föreningar är en skattepliktig förmån om arbetsgivaren står för kostnaden. Om arbetsgivaren däremot anmäler ett lag eller gör en gruppanmälan är förmånen skattefri för de anställda. Det gäller - enligt Skatteverket - även om den aktuella tävlingen inte har någon tävlingsklass för lag.

Rättspraxis

RÅ 2001 ref. 44

Ett årskort för 2 970 kr på ett gym ansågs vara en skattefri personalvårdsförmån. Förmånen blev dock skattepliktig då den endast riktade sig till fast anställda.

HFD 2015 ref. 1

Att låna hem ett motionsband ansågs inte vara en skattefri personalvårdsförmån.

HFD 2016 ref. 80

Arbetsgivarens delfinansiering av ett medlemskap som förutom träning gav tillgång till bl.a. relaxavdelning, träningskläder och hälsodrinkar ansågs inte vara en skattefri personalvårdsförmån.

HFD 2018 ref. 2

Ett friskvårdsbidrag på 4 000 kr som användes för spel på pay and play-bana och för träning på driving range har ansetts utgöra en skattefri personalvårdsförmån.

HFD 2019 ref. 33

Ett friskvårdsbidrag från en arbetsgivare på 6 500 kr är inte en skattefri personalvårdsförmån av mindre värde.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%