Innehåll

Definition

Transaktion som är ägnad att otillbörligt påverka mottagaren i dennes tjänsteutövning.

Lagrum

9 kap. 10 § IL

10 kap. BrB

Kommentar

Mutbrott är straffsanktionerat och kan ge fängelse. Den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån gör sig skyldig till givande av muta (tidigare benämndes detta bestickning).

En arbetstagare som godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig belöning gör sig skyldig till tagande av muta.

Vägledning kring vilka åtgärder som är otillbörliga kan man söka hos ”Institutet mot mutor”. De ha också gett ut ”Näringslivskoden”. Följer man den så är man på ”rätt sida” i dessa frågor.