Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Näringsfastighet

Definition

Uppfyller inte kraven på att vara en privatbostadsfastighet.

Lagrum

2 kap. 14 § IL

Kommentar

Det finns ingen egen definition av näringsfastigheter. Alla fastigheter som inte är privatbostadsfastigheter är näringsfastigheter. En privatbostadsfastighet är ett småhus eller en ägarlägenhet som är en privatbostad. Även tomtmark, där avsikten är att den ska bebyggas med ett småhus som är privatbostad, är en privatbostadsfastighet.

En mangårdsbyggnad som är ett småhus och tillhörande tomtmark är privatbostad trots att fastigheten är en näringsfastighet.

För näringsfastigheter gäller särskilda regler som bland annat behandlas under fastigheter och överlåtelse av näringsfastighet.

Tänk på

En innehavare av en näringsfastighet bedriver alltid näringsverksamhet.

Deklaration

Skillnader mellan bokförda avskrivningar och skattemässiga avskrivningar justeras i INK2 och INK4 ruta 4.9.

Skillnader i bokfört resultat och skattemässigt resultat vid överlåtelse av en näringsfastighet korrigeras i INK2 och INK4 ruta 4.10.

Gjorda värdeminskningsavdrag återläggs vid överlåtelse av näringsfastighet i INK2 ruta 4.12 och INK4 ruta 4.6 a.

Bokföring

Näringsfastigheter tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur utgifter och intäkter ska periodiseras.

Rättspraxis

RÅ 1998 not. 38

Ett fritidshus kan vara uthyrt stora delar av året utan att det blir en näringsfastighet. Detta förutsätter att ägaren använder huset som privatbostad delar av året.