Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Nedskrivning  depreciation

Definition

Åtgärd i räkenskaperna vid bestående värdenedgång på en tillgång.

Lagrum

4 kap. 5 § ÅRL

17-20 kap. IL

Kommentar

Om en anläggningstillgång på balansdagen har ett lägre värde än anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade avskrivningar ska tillgången, enligt ÅRL, skrivas ned till detta lägre värde om värdenedgången är bestående.

Skattemässigt medges avdrag enligt regler för värdeminskningsavdrag för tillgångar som minskar i värde och inte enligt god redovisningssed. Det gäller för inventarier, byggnad, markanläggningar och nyttjanderättshavares förbättringar.

För inventarier finns en särskild regel som innebär att ett ytterligare avdrag får göras om den skattskyldige kan visa att det verkliga värdet på samtliga inventarier är lägre än det skattemässiga värdet.

För kapitaltillgångar, t.ex. aktier och andelar, medges inte avdrag för nedskrivningar under innehavstiden. Detsamma gäller för mark.

Särskilda regler finns även i de fall de nedskrivna tillgångarna skattemässigt utgör lagertillgångar.

För tillgångar som tillhör det kopplade området, t.ex. egenupparbetade immateriella tillgångar, med avdrag för nedskrivningar som gjorts enligt god redovisningssed.

Bokföring

Nedskrivningar tillhör i de flesta fall inte det kopplade området. För att underlätta deklarationsarbetet är det viktigt att bokföra ej avdragsgilla nedskrivningar på särskilt konto.

Rättspraxis

RÅ 2009 ref. 81

Nedskrivning till verkligt värde avser samtliga inventarier som omfattas av bestämmelserna om värdeminskningsavdrag.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%