Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Nyckelpersoner

Definition

Expert eller någon med stor betydelse för ett företags framtid.

Lagrum

11 kap. 22-23 §§ IL

Kommentar

För att göra det enklare för en arbetsgivare att attrahera utländska experter och nyckelpersoner finns det möjlighet för dessa att få skattelättnader i inkomstslaget tjänst.

Möjligheten är tidsbegränsad till tre år och beslutet om skattelättnaden fattas av Forskarskattenämnden.

Tänk på

En nyckelperson som är en obegränsat skattskyldig medborgare i Sverige har inte någon möjlighet att få en skattelättnad.

Alla transaktioner måste ske till marknadsmässiga priser, detta gäller även transaktioner där den anställde nyckelpersonen köper andelar i företaget.