Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Nyttjanderätt

Definition

Tidsbegränsad upplåtelse av tillgång.

Lagrum

15 kap. 1 § och 19 kap. 26-29 §§ IL

Kommentar

En intäkt från en upplåtelse av nyttjanderätt är skattepliktig. Om nyttjanderätten upplåts på obegränsad tid är det fråga om allframtidsupplåtelser och en sådan beskattas som en avyttring.

En nyttjanderättshavare till en byggnad eller en lokal kan kostnadsföra reparation och underhåll på samma sätt som en fastighetsägare. Vid en ombyggnad är det möjligt att kostnadsföra enligt det utvidgade reparationsbegreppet.

Utgifter som har ett bestående värde hanteras enligt reglerna för nyttjanderättshavares förbättringar.

Deklaration

En utgift för en nyttjanderätt som inte kostnadsförts i bokföringen, men ska dras av direkt skattemässigt, justeras i INK2 och INK4 ruta 4.4 b.

Skillnader mellan bokförda avskrivningar och skattemässiga avskrivningar justeras i INK2 och INK4 ruta 4.9.

Bokföring

En intäkt av en nyttjanderätt som inte anses som en avyttring ska periodiseras i enlighet med god redovisningssed.