Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Nyttjanderättshavares förbättringar  usufructuary's improvements

Definition

Utgift som ökar värdet på en hyrd yta.

Lagrum

19 kap. 26-29 §§ IL

Kommentar

Om en hyresgäst eller arrendator lägger ned utgifter i form av ny-, till eller ombyggnad ska dessa utgifter kostnadsföras genom värdeminskningsavdrag. Avdraget får vara högst 5 procent per år för vanliga utgifter och 10 procent per år för täckdiken.

Om det är en byggnad eller markanläggning som bara ska användas ett fåtal år går det att kostnadsföra utgiften direkt.

Även de som äger en näringsbostadsrätt kostnadsför sina utgifter på samma sätt som hyresgäster.

Inventarier som monteras fast av nyttjanderättshavaren kan vara byggnadsinventarier eller markinventarier och skrivs av enligt reglerna för räkenskapsenlig avskrivning eller restvärdesavskrivning. Det krävs att inventarierna används i den näringsverksamhet som bedrivs på den hyrda ytan.

Nyttjanderättshavare kan kostnadsföra utgifter enligt det utvidgade reparationsbegreppet som gäller för fastighetsägare.

En nyttjanderättshavare som har utgifter för reparation och underhåll kan kostnadsföra även dessa på samma sätt som en fastighetsägare. Det innebär att till exempel en hyresgäst som själv bekostar en ommålning av den hyrda lokalen drar av dessa utgifter direkt.

Tänk på

När nyttjanderätten upphör ska fastighetsägaren ta upp en intäkt motsvarande marknadsvärdet av nyttjanderättshavarens åtgärder.

Deklaration

Vid skillnader mellan det bokförda resultatet och de skattemässiga avskrivningarna i INK2 och INK4 ruta 4.9.

Bokföring

Utgifter för fastigheter tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur utgiften ska periodiseras.

 

arrende

butiksinredning

fastigheter

lokalkostnader

utvidgat reparationsbegrepp

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%