Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Oäkta bostadsföretag

Definition

En ekonomisk förening eller ett aktiebolag som inte uppfyller kraven på att vara ett privatbostadsföretag.

Lagrum

2 kap. 17 § IL

Kommentar

I avsnittet för privatbostadsföretag finns beskrivet hur man avgör om en ekonomisk förening eller ett aktiebolag är ett privatbostadsföretag.

De som äger andelar i ett oäkta bostadsföretag äger inga bostadsrätter eller näringsbostadsrätter, de äger vanliga andelar och vid avyttring beskattas en ägare på samma sätt som vid avyttring av en andel i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening.

En innehavare av en andel i ett oäkta bostadsföretag har rätt att nyttja en viss yta i fastigheten. Förmånen av få använda ytan ses som utdelning och beskattas i inkomstslaget kapital.

Den ekonomiska föreningen eller aktiebolaget beskattas på vanligt sätt för sina intäkter och kostnader.

Om ett aktiebolag äger en andel i ett oäkta bostadsföretag och andelen är en kapitaltillgång är innehavet ett näringsbetingat innehav. Detta på grund av att innehavet är ett onoterat innehav. En kapitalvinst vid en sådan avyttring är därmed skattefri och en kapitalförlust är ej avdragsgill.

Om en ekonomisk förening eller ett aktiebolag övergår till att bli ett privatbostadsföretag ska det inte ske någon uttagsbeskattning.

Tänk på

Det går inte att få uppskov med en kapitalvinst om man avyttrar en andel i ett äkta bostadsföretag.

Deklaration

En avyttring av en andel i ett oäkta bostadsföretag redovisas på blankett K12.