Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

OECD:s riktlinjer

Definition

Vägledning som OECD tagit fram för att hjälpa skatteverk och företag att tillämpa armlängdsprincipen.

Kommentar

På grund av att en stor del av alla transaktioner sker mellan närstående företag med hemvist i olika länder är det viktigt att transaktionerna görs till marknadsmässiga villkor.

I OECD:s riktlinjer finns en beskrivning av armlängdsprincipen och hur det är tänkt att den ska tillämpas på transaktioner. Varje part i avtalet ska betraktas som ett fristående företag. Om avtalen inte är marknadsmässiga går det att justera resultatet i Sverige genom korrigeringsregeln.

Riktlinjerna är inte bindande utan ger endast vägledning hur den nationella korrigeringsregeln ska tolkas. Riktlinjerna uppdateras och utvecklas fortlöpande.

Rättspraxis

HFD 2016 ref. 45

I målet uttalar domstolen att riktlinjerna ses som vägledande vid tolkning och inte som bindande.