Definition

Vård som bekostas av det allmänna.

Kommentar

Till offentligt finansierad vård räknas all vård som bekostas av det allmänna. I första hand bedrivs denna vård i regionernas och kommunernas regi.

Offentligt finansierad vård kan också bedrivas av privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster m.fl. som har vårdavtal med regionen. I dessa fall ersätter regionerna och respektive kommunerna vårdgivaren för den del av vårdkostnaden som inte täcks av patientavgiften.