Innehåll

Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Omstrukturering

Definition

Att genom en eller flera transaktioner förändra ägandet av andelar eller andra tillgångar i en intressegemenskap.

Kommentar

I Sverige har vi en skatterättslig lagstiftning som på olika sätt försöker underlätta omstruktureringar av intressegemenskaper och koncerner. Det finns ingen anledning att det ska finnas skatterättsliga hinder för att kunna skapa en ändamålsenlig struktur på en verksamhet. Utgångspunkten i svensk skatterätt är att alla transaktioner ska beskattas upp till marknadsvärdet, oavsett om de är interna transaktioner inom en koncern eller externa försäljningar. Om priset i en transaktion sätts under marknadsvärde ska det ske en uttagsbeskattning. Det innebär att transaktionen beskattas som om den gjorts till marknadsvärde. Från denna huvudregel finns möjlighet att slippa beskattning om transaktionen uppfyller kraven på att vara en underprisöverlåtelse.

Vid en omstrukturering är det viktigt att ta hänsyn till reglerna om koncernbidrag, underskott, ränteavdrag, näringsbetingad andel och även frågeställningar när det gäller internationell beskattning.

När en fysisk person är ägare och gör en omstrukturering av sitt innehav är det viktigt att ta ställning till om andelarna är kvalificerade andelar och i så fall hur stort gränsbelopp som är knutet till andelarna.

Det är även viktigt att ta ställning till om finansieringen av omstruktureringen kan leda till att det uppkommer förbjudna lån.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%