Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Organisationskostnader

Definition

Kostnader som har samband med ägande av ett aktiebolag.

Lagrum

16 kap. 8 § IL

Kommentar

Kostnader för att hålla bolagsstämma, ändra aktiekapitalet, kalla till bolagsstämma är avdragsgilla för bolaget och behöver inte belasta ägarna.

Om ett börsnoterat bolag har kostnader för att ta ställning till ett uppköpserbjudande är det en kostnad som är avdragsgill för bolaget.

Organisationskostnader som uppkommer innan ett företag är bildat är inte avdragsgilla. Till exempel är registreringskostnader och andra kostnader vid bolagsbildning inte avdragsgilla för företaget. Kostnader för att ändra firma är avdragsgilla organisationskostnader.

Ansvar för förpliktelser som uppkommer genom att någon vidtar åtgärder i bolagets namn innan det har registrerats övergår på bolaget efter registreringen, under förutsättning att förpliktelsen framgår av stiftelseurkunden eller har kommit till efter det att bolaget bildades. Utgifter för sådana förpliktelser (t.ex. ingångna hyreskontrakt) är avdragsgilla om inte annat är särskilt reglerat eller följer av praxis (Skatteverkets ställningstagande 180112, dnr: 202 458408- 17/111).

Deklaration

Organisationskostnader som bokförts direkt mot eget kapital dras av i deklarationen vid INK2 och INK4 ruta 4.4 b.

Rättspraxis

RÅ 1999 ref. 3

Kostnader i samband med nyemission är avdragsgilla även om kostnaderna bokförts direkt mot eget kapital.

RÅ 2009 not. 47

Kostnad för att ta fram beslutsunderlag för att ägarna ska kunna värdera ett uppköpserbjudande är en avdragsgill organisationskostnad.

HFD 2018 ref. 37

En försäkring i samband med förvärv av aktier, transaktionsförsäkring, är en direkt avdragsgill organisationskostnad.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...