Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Partiell fission

Definition

Ett företag överlåter en eller flera verksamhetsgrenar till ett eller flera företag mot marknadsmässig ersättning i form av kontanter eller andelar i övertagande företag.

Lagrum

38 a kap. IL

Kommentar

För att inte tvinga fram skattekonsekvenser vid omstruktureringar av företag finns möjlighet att göra en partiell fission. Om företagen uppfyller nedanstående krav blir det inga omedelbara skatteeffekter, varken i övertagande eller överlåtande företag. Reglerna är tvingande och det går inte att välja att bli beskattad vid en transaktion som uppfyller kraven.

Företag som kan vara övertagande och överlåtande företag

Följande företag omfattas:

  • - svenskt aktiebolag, svensk ekonomisk förening, svensk sparbank och svenskt ömsesidigt försäkringsföretag,

  • - utländskt bolag, och

  • - annat utländskt företag, om det är en utländsk juridisk person som hör hemma i en stat som är medlem i Europeiska unionen, som bedrivs i någon av de associationsformer som anges i bilaga 37.1 (till IL) och är skyldig att betala någon av de skatter som anges i bilaga 37.2 (till IL), utan valmöjlighet eller rätt till undantag.

Privatbostadsföretag och investmentföretag är undantagna.

Verksamhetsgren

Det som överlåts måste vara en verksamhetsgren och det måste även finnas minst en verksamhetsgren kvar i det överlåtande företaget. Enbart ett innehav av andelar kan inte vara en verksamhetsgren.

Ersättningen

Ersättningen ska vara marknadsmässig och kan betalas både i kontanter och i andelar i det övertagande företaget. Det finns ingen begränsning i hur stor den kontanta betalningen får vara; hela eller delar av ersättningen kan betalas kontant. Ersättningen ska lämnas till ägarna av det överlåtande företaget. Ersättning kan även betalas genom att det övertagande företaget tar över skulder som är knutna till verksamhetsgrenen.

Ersättningen får inte vara lägre än det skattemässiga värdet på tillgångarna som överlåts.

Skattskyldighet

Både överlåtande och övertagande företag ska vara skattskyldiga i Sverige för den överlåtna verksamheten.

Skatteeffekter

För andra tillgångar än kapitaltillgångar tar det överlåtande företaget upp de skattemässiga värdena på tillgångarna som intäkt. Kapitalvinst och kapitalförlust hos det överlåtande företaget är inte skattepliktiga respektive inte avdragsgilla.

När det gäller kapitaltillgångar tar det övertagande företaget över de skattemässiga värdena. Andra tillgångar anses anskaffade för det skattemässiga värde som överlåtande företag tagit upp som intäkt. Periodiseringsfonder och ersättningsfonder får föras över i förhållande till de skattemässiga värden som tas över. Övertagande företag anses då ha gjort avsättningarna på samma sätt som överlåtande företag.

Övertagande företag får inte ta över underskott, fållade kapitalförluster eller förluster i fastighetsfållan.

Om det övertagande företaget har underskott ska företaget dra av detta underskott först det sjätte beskattningsåret efter det beskattningsår som man gör den partiella fissionen. Spärren gäller även företag som övertagande företaget kan ge koncernbidrag till. Om det går att ge koncernbidrag med avdragsrätt mellan överlåtande och övertagande företag blir underskottet inte spärrat.

För att få tillämpa räkenskapsenlig avskrivning krävs att det övertagande företaget tar upp samma värde som det överlåtande företaget. Om man tar upp ett högre värde måste detta värde tas upp som en skattepliktig intäkt. Intäkten får periodiseras på beskattningsåret och de två följande beskattningsåren.

Tänk på

Om det finns ett underskott hos det övertagande företaget är det viktigt att ta ställning till effekterna av en spärr. Företaget kan riskera att hamna i en situation där en rörelsevinst beskattas trots att det finns ett underskott.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%