Innehåll

Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Pensionsstiftelse  pension foundation

Definition

Är en av arbetsgivare bildad stiftelse vars uteslutande ändamål är att trygga utfästelse om pension till arbetstagares eller arbetstagares efterlevande.

Lagrum

28 kap. 13 § IL

Kommentar

En pensionsstiftelse är knuten till en eller flera arbetsgivare. Pensionsstiftelsen förvaltar medel som uteslutande får användas till pension för dess destinatärer. En pensionsstiftelse får inte själv ta över eller ställa ut några pensionsutfästelser. Pensionsutfästelserna är kvar hos arbetsgivaren, men medlen för att trygga dessa pensionsutfästelser förvaltas av pensionsstiftelsen.

En pensionsstiftelse ska följa reglerna i tryggandelagen och Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Pensionsstiftelsen är skattskyldig till avkastningsskatt, men är helt undantagen från inkomstskatt.

Det går att trygga pension till arbetsgivarens huvudägare i en pensionsstiftelse. Det förutsätter att pensionsutfästelserna för huvudägaren inte överstiger motsvarande förmåner i en allmän pensionsplan.

När arbetsgivaren har kostnader för pension går det att få gottgörelse från pensionsstiftelsen. En arbetsgivare kan även låna medel från pensionsstiftelsen under förutsättning att man lämnar en betryggande säkerhet.

 

avsättning till pensionsstiftelse

gottgörelse från pensionsstiftelse

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%